Hfst 4: Studie van Nedersettings
60 Questions
0 Views
3.3 Stars

Hfst 4: Studie van Nedersettings

Created by
@RaptOganesson

Questions and Answers

Watter faktor beïnvloed die vorming van nederzettinge deur die aanwesigheid van materiale vir konstruksie, energie en ekonomiese ontwikkeling?

Natuurlike hulpbronne

Wat is 'n belangrike faktor vir die lewensvatbaarheid van 'n nedersetting in terme van landbouproduktiwiteit?

Grond

Wat word bedoel met 'situasiefaktore' in die konteks van nedersettings?

Verbinding met ander nedersettings en streke

Wat is 'n kenmerk van 'n multifunksionele stedelike nedersetting?

<p>Aanbieding van 'n verskeidenheid aktiwiteite soos vervaardiging en administrasie</p> Signup and view all the answers

Watter aspek word oorweeg in die klassifikasie van nedersettings wanneer dit betrekking het tot patroon?

<p>Topografiese kenmerke van 'n gebied</p> Signup and view all the answers

Watter soort ruimtelike patroon in stedelike nederzettinge kan invloed hê op vervoer en kommunikasie?

<p>Grid</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n primêre funksie van landelike nedersettings?

<p>Landbou</p> Signup and view all the answers

Watter faktor kan lewensvatbaarheid beïnvloed deur invloed op lewensomstandighede en landboupraktyke?

<p>Waterbeskikbaarheid</p> Signup and view all the answers

'n Toename in bevolking, infrastruktuur, ekonomiese aktiwiteite, en geografiese omvang kan lei tot watse oorgang?

<p>Van landelike na stedelike nedersettings</p> Signup and view all the answers

'n Primêre dryfkrag vir die ontwikkeling van landelike nedersettings is dikwels gekoppel aan wat voorste bedrywighede?

<p>Landbou</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n nederzetting?

<p>'n Gemeenskap waar mense woon, werk, en daaglikse aktiwiteite doen.</p> Signup and view all the answers

Wat is die betekenis van 'n nederzetting se 'site'?

<p>Fisiese eienskappe van die grond waarop die nederzetting gebou is.</p> Signup and view all the answers

Wat word met 'situasie' van 'n nederzetting bedoel?

<p>Die ligging van 'n nederzetting in verhouding tot omringende kenmerke.</p> Signup and view all the answers

Hoe word landelike nedersettings gekenmerk?

<p>Verspreide behuising en oorwegend landbou- of natuurlike landskap.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n voorbeeld van 'n landelike nedersetting?

<p>Dorpe</p> Signup and view all the answers

'n Stedelike nedersetting word gekenmerk deur wat?

<p>Hoër bevolkingsdigtheid, gekonsentreerde ontwikkeling, en nie-landbou ekonomiese aktiwiteite.</p> Signup and view all the answers

'n Voorbeeld van 'n stedelike nedersetting sluit in:

<p>'n Metropolis</p> Signup and view all the answers

'Site' verwys na wat?

<p>'n Nederzetting se fisiese eienskappe.</p> Signup and view all the answers

'Situasie' van 'n nederzetting beskryf wat?

<p>'n Nederzetting se ligging in verhouding tot omringende kenmerke.</p> Signup and view all the answers

'Wat is kenmerke van stedelike nedersettings?'

<p>Gekonsentreerde ontwikkeling en beduidende nie-landbou ekonomiese aktiwiteite.</p> Signup and view all the answers

Watter aspek van 'n nedersetting beskryf die fisiese eienskappe van die land waarop dit gebou is?

<p>Situsie</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n primêre onderskeid tussen landelike en stedelike nedersettings?

<p>Bevolkingsdigtheid</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike onderskeid tussen stedelike en landelike nedersettings in terme van ekonomiese aktiwiteite?

<p>Niemagtige ekonomiese aktiwiteite</p> Signup and view all the answers

Watter faktor bepaal die situasie van 'n nedersetting?

<p>Sentrale ligging</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerkende verskil tussen stedelike en landelike nedersettings in terme van geografiese ontwikkeling?

<p>Goeie infrastruktuur</p> Signup and view all the answers

'n Stedelike nedersetting word hoofsaaklik gekenmerk deur wat?

<p>'n Konsentrasie van ontwikkeling</p> Signup and view all the answers

'n Landelike nedersetting kan 'n _________________ hê, terwyl 'n stedelike nedersetting 'n _________________ hê.

<p>'n Spreiding van huise, konsentrasie van huise</p> Signup and view all the answers

'Site' in die konteks van 'n nedersetting verwys na _________________.

<p>'n Geografiese situasie</p> Signup and view all the answers

'Situsiefaktore' speel 'n belangrike rol in die _________________ van 'n nederzetting.

<p>'geografiese posisie'</p> Signup and view all the answers

'n Multifunksionele stedelike nedersetting kan gekenmerk word deur _________________.

<p>'verskeidenheid ekonomiese aktiwiteite'</p> Signup and view all the answers

Wat is die belangrikste faktor wat die oorgang van landelike na stedelike nedersettings beïnvloed?

<p>Bevolkingsdigtheid</p> Signup and view all the answers

Watter faktor beïnvloed die lewensvatbaarheid van 'n nedersetting deur invloed op klimaatomstandighede en toegang tot waterbronne?

<p>Klimaat</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n primêre kenmerk van 'n stedelike nedersetting wat dit onderskei van landelike nedersettings?

<p>Multifunksionaliteit</p> Signup and view all the answers

'n Platterrein word verkies vir die konstruksie van nedersettings as gevolg van die voorkeur vir wat?

<p>Bebouingsdoeltreffendheid</p> Signup and view all the answers

'n Primêre funksie van landelike nedersettings is dikwels gekoppel aan watter tipe bedrywighede?

<p>'n Landbouaktiwiteit</p> Signup and view all the answers

'n Nedersetting se situasiefaktore sluit in verbintenisse met watter van die volgende?

<p>Markte en hulpbronne</p> Signup and view all the answers

'n Voorbeeld van 'n sitefaktor wat die lewensvatbaarheid van 'n nedersetting beïnvloed, is die beskikbaarheid van wat?

<p>'n Waterbron vir huishoudelike gebruik en landbouproduksie</p> Signup and view all the answers

'n Landelike gevallestudie fokus op 'n dorp se ___ basis, gemeenskapstruktuur, en uitdagings soos bevolkingsafname of gebrek aan dienste.

<p>Landbou-</p> Signup and view all the answers

Hoe beïnvloed topografie en padnetwerke die patroon van 'n nedersetting?

<p>Die topografie kan bepaal of 'n nedersetting lineêr of verspreid is.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike faktor vir stedelike nedersettings in terme van ekonomiese geleenthede?

<p>Nabyheid aan markte, werkgeleenthede en hulpbronne</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre onderskeid tussen stedelike en landelike nedersettings?

<p>Ekonomiese aktiwiteite</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike faktor vir die oorgang van landelike na stedelike nedersettings?

<p>Bevolkingsgroei</p> Signup and view all the answers

Watter soort ruimtelike patroon in stedelike nedersettinge kan invloed hê op vervoer en kommunikasie?

<p>Radiale patroon</p> Signup and view all the answers

Watter aspek van 'n nederzetting beskryf die fisiese eienskappe van die land waarop dit gebou is?

<p>Situation</p> Signup and view all the answers

'Sitisiefaktore' speel 'n belangrike rol in die _________________ van 'n nederzetting.

<p>Ekonomiese ontwikkeling</p> Signup and view all the answers

'Site' in die konteks van 'n nedersetting verwys na _________________.

<p>'n Geografiese ligging</p> Signup and view all the answers

'Wat is kenmerke van stedelike nedersettings?'

<p>'n Hoë bevolkingsdigtheid en nie-landbou ekonomiese aktiwiteite</p> Signup and view all the answers

'Wat is 'n primêre kenmerk van 'n stedelike nedersetting wat dit onderskei van landelike nedersettings?'

<p>'n Meer diverse ekonomie</p> Signup and view all the answers

'n Landelike gevallestudie fokus op 'n dorp se ___ basis, gemeenskapstruktuur, en uitdagings soos bevolkingsafname of gebrek aan dienste.

<p>'Funksionele'</p> Signup and view all the answers

'Wat is 'n primêre funksie van landelike nedersettings?'

<p>'Landbou'</p> Signup and view all the answers

Watter aspek kan 'n primêre oorsaak wees van die depopulasie van 'n landelike nedersetting?

<p>Gebrek aan waterbronne vir landbou</p> Signup and view all the answers

Hoe beïnvloed 'n stedelike nedersetting se ligging relatief tot potensiële bedreigings of natuurrampes die gemeenskap?

<p>Dit kan lei tot verlies van lewens en ekonomiese skade</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n moontlike nadelige effek van 'n dispersed patroon in 'n stedelike nedersetting?

<p>Moeilikheid met infrastruktuurontwikkeling</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n voordeel van 'n stedelike nedersetting wat naby markte en werkplekke geleë is?

<p>Verhoogde ekonomiese geleenthede vir inwoners</p> Signup and view all the answers

Watter faktor kan 'n uitdagings veroorsaak vir 'n stedelike nedersetting as gevolg van pollusie, behuising en vervoer?

<p>'n Gebrek aan doeltreffende omgewingsbestuur</p> Signup and view all the answers

'n Fokus op industrialisasie en migrasie is tipies van watter tipe nedersetting?

<p>'n Stedelike nedersetting</p> Signup and view all the answers

Hoe kan fisiografiese eienskappe soos plat land en vrugbare grond bydra tot die volhoubaarheid van 'n nedersetting?

<p>'n Verhoogde landbouproduktiwiteit en vestiging van gemeenskappe</p> Signup and view all the answers

'n Stedelike nedersetting wat sentraal geleë is, kan waarskynlik 'n hoër vlak van _________________ bied.

<p>'n Ekonomiese aktiwiteite</p> Signup and view all the answers

'n Nedersetting se situasiefaktore sluit _________________ in, wat verband hou met verbintenisse met ander nedersettings en streke.

<p>'n Eksterne vervoersnetwerk</p> Signup and view all the answers

'n Multifunksionele stedelike nedersetting kan gekenmerk word deur _________________ wat uiteenlopende aktiwiteite soos vervaardiging, dienste en administrasie huisves.

<p>'n Diversiteit in aktiwiteite</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Medieval Urban Development Quiz
5 questions
CH 4: Rural Settlement Issues
73 questions
CH 4 SUM: Rural and Urban Settlements
274 questions
Types of Rural Settlements and Morphology
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser