Socks with Fuzzy Eyes and Arms

SteadiestFallingAction avatar
SteadiestFallingAction
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Corabların fon rəngi nədir?

Qara

Hər corabda neçə göz var?

Bir

Gözlərin ortasında hansı rəng var?

Qara

Corablarda qollar hansı materialdan hazırlanıb?

Xəz

Corablar hara qədər çəkilib?

Şina qədər

Study Notes

Çorap Qiyafəti

  • Çorap qara rənglidir və dizə qədər çıxarılıb.
  • Çorapın üzərində ağ göz var, gözün mərkəzində qara dairə var.
  • Çorapın üzərində qırmızı materialdan düzəldilmiş əl var, əllər çorapın önünə qarşı gəlir.
  • Çoraplar düz dayanır.

Describe the appearance of a pair of socks with fuzzy white eyes and arms. The socks have a black background and are pulled up to the shin.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Missing Flowers and Socks
200 questions
Configuring a Socks Proxy
11 questions

Configuring a Socks Proxy

SensationalFluorine avatar
SensationalFluorine
Use Quizgecko on...
Browser
Browser