Sociology, Linguistics, Anthropology Quiz

SuccessfulPeachTree avatar
SuccessfulPeachTree
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Ano ang layunin ng paggamit ng ispekulatibo sa pagsusuri at pagsulat batay sa binigay na teksto?

Pagkilala ng mga senaryo

Sino ang hindi kilala sa pagbuo ng larangan ng Agham Panlipunan batay sa nabanggit sa teksto?

Albert Einstein

Ano ang pangunahing layunin ng Sosyolohiya batay sa nabanggit sa teksto?

Pag-aaral ng gawi ng tao sa lipunan

Ano ang tunguhin ng paggamit ng kritikal sa pagsusuri at ebalwasyon base sa teksto?

Pagsusuri sa senaryo

Ano ang isa sa mga disiplina na bumubuo sa larangan ng Agham Panlipunan?

Sosyolohiya

Ano ang ginagamit sa Agham Panlipunan upang pag-aralan ang implikasyon at bunga ng mga kilos ng tao bilang miyembro ng lipunan?

Sarbey, obserbasyon, pananaliksik at datos sekondarya

Ano ang tinutukoy ng pag-aaral ng lingguwistika?

Pag-aaral ng wika bilang sistema

Ano ang layunin ng antropolohiya sa pag-aaral nito?

Maunawaan ang kultura at lipunan ng mga tao

Ano ang pangunahing layunin ng kasaysayan bilang disiplina?

Maunawaan ang kasalukuyan sa pamamagitan ng nakaraan

Ano ang saklaw ng ekonomiks na tinutukoy nito?

Mga gawaing kaugnay ng proseso ng ekonomiya

Ano ang pangunahing layunin ng arkeolohiya bilang isang larangan?

Maunawaan ang pamumuhay at gawi ng mga sinaunang tao

Ano ang pangunahing pinag-aaralan sa agham pampolitika?

Proseso at sistema ng pamahalaan

Ano ang isa sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng artikulo base sa binigay na teksto?

Kung hinggil sa pook ang paksa, dapat isaad ang kahalagahan nito.

Paano magsimula ng pagsusulat ng artikulo ayon sa teksto?

Magbasa nang maraming aklat tungkol sa iba't ibang paksa.

Ano ang isang dapat isaalang-alang bago sumulat ng artikulo?

Dapat laging mag-isip ng balangkas ng proyekto.

Ano ang isa sa tamang hakbang sa pagmumuni-muni ng isang artikulo na binasa?

Bigyan pansin ang buod ng mga pangunahing kaisipan at datos.

Ano ang dapat isaalang-alang kung ang paksa ng artikulo ay hinggil sa isang organisasyon?

Dapat malaman kung sino ang mga kaanib ng organisasyon.

Ano ang isa sa mga dapat gawin para magsimula sa pagsusuri ng isang artikulo?

"Buod" ang pinakamahalagang aspeto na dapat tingnan.

Ano ang sinabi ni J.Irwin Miller tungkol sa layunin ng Humanidades?

Layon ay gawing tunay na tao sa pinakamataas na kahulugan.

Ano ang pangunahing layunin ng lapit analitikal, kritikal at ispekulatibo?

Pag-oorganisa ng impormasyon sa kategorya, bahagi, uri at grupo.

Ano ang naging reaksyon sa iskolastisismo sa panahon ng mga Griyego at Romano?

Pag-unlad ng lapit analitikal, kritikal at ispekulatibo.

Sino ang nagpahayag na dapat pahalagahan ang edukasyon at Humanidades para sa pagpapaunlad ng kaisipan?

Newton Lee

Ano ang kaakibat na sosyo-ekonomiko ng katanyagan ng wikang Ingles sa sistema ng edukasyon?

Nakasasama ang mga may kakulangan sa kaalaman sa wikang Ingles.

Ano ang ibig sabihin ng lapit analitikal, kritikal at ispekulatibo?

Pag-oorganisa ng impormasyon sa mga kategorya, bahagi, uri at grupo.

Ano ang tawag sa pag-aaral ng organisadong koleksyon ng paniniwala, sistemang kultural at mga pananaw sa mundo kaugnay ng sangkatauhan at sangkamunduhan bilang nilikha ng isang superior at superhuman na kaayusan?

Relihiyon

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng sulatin sa Agham Panlipunan sa sulatin sa Humanidades?

Simple at Direkta sa Agham Panlipunan

Anong uri ng sulatin ang karaniwang ginagamit sa pagsulat ng sulatin sa Agham Panlipunan na naglalaman ng report, sanaysay, papel pananaliksik, at iba pa?

Balita

Paano inilalarawan ang proseso ng pagsulat ng sulatin sa Agham Panlipunan?

Malinaw, lohikal, at orginasado

Ano ang layunin ng artikulo ayon sa ipinaliwanag?

Naglalaman nang impormasyon na maaaring may disensyo o wala

Ano ang kailangang tiyakin sa paraan ng pangangalap ng datos sa pagsulat ng sulatin sa Agham Panlipunan?

Pagkalap ng datos bilang ebidensya at suporta sa tesis

Study Notes

LARANGAN NG HUMANIDADES

 • Ang humanidades ay may layunin na "hindi kung ano ang gagawin ng tao, kundi kung paano maging tao"
 • Ang layuning ito ay sinugsugan ni J.Irwin Miller, na nagsabi na "ang layon ng Humanidades ay ang gawin tayong tunay na tao sa pinakamataas na kahulugan nito"
 • Ang larangang ito ay umusbong bilang reaksyon sa iskolastisismo sa panahon ng mga Griyego at Romano
 • Ang estratehiyang ginagamit ay lapit analitikal, kritikal at ispekulatibo

LAPIT ANALITIKAL, KRITIKAL AT ISPEKULATIBO

 • Analitikal: ginagamit sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, uri at grupo at ang ugnayan ng mga ito
 • Kritikal: ginagamit kung ginagawan ng interpretasyob, argumento, ebalwasyon at pagbibigay ng opinyon
 • Ispekulatibo: ginagamit sa pagkilala ng mga senaryo, mga estratehiya o pamamaraan sa pagsusuri, pag-iisip at pagsulat

MGA LARANGANG BUMUBUO SA HUMANIDADES

 • Panitikan (wika teatro)
 • Pilosopiya (relihiyon)
 • Sining (Biswal, pelikula, teatro at sayaw)
 • Industriya (fashion)
 • Malayang sining (pagsulat)

LARANGAN NG AGHAM PANLIPUNAN

 • Ang Agham Panlipunan ay isang larangang akademiko na pumapaksa sa tao-kalikasan, mga gawain at pamumuhay nito
 • Gumagamit ng sarbey, obserbasyon, pananaliksik sa larangan, at mga datos sekondarya
 • Malaki ang impluwensya ng Rebolusyong Pranses (1789-1799) at Rebolusyong Industriya (170-1840) sa pagbuo ng larangan ng Agham Panlipunan

MGA DISIPLINA SA LARANGAN NG AGHAM PANLIPUNAN

 • Sosiologiya: Pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawi ng tao sa lipunan at gumagamit ng emperikal na obserbasyon, kuwalitatibo at kuwantitatibong metodo
 • Sikolohiya: Pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawi ng tao sa lipunan at gumagamit ng emperikal na obserbasyon
 • Lingguwistika: Pag-aaral ng wika bilang sistema kaugnay ng kalikasan, anyo, estruktura, at baryasyon nito
 • Antropolohiya: Pag-aaral ng mga tao sa ibat-ibang panahon ng pag-iral upang maunawaan ang kompleksidad ng mga kultura at gumagamit ng participant-observation o ekspiryensyal na imersyon ng pananaliksik
 • Kasaysayan: Pag-aaral ng nakaraan o pinagdaanang pag-iral ng mga grupo, kominidad, lipunan at ng mga pangyayari upang maiugnay sa kasalukuyan
 • Heograpiya: Pag-aaral ng mga lipunang sakop ng mundo upang maunawaan ang masalimuot na bagay kaugnay ng katangian, kalikasan at pagbabago rito
 • Agham Pampolitika: Pag-aaral sa bansa, gobyerno, politika at patakaran proseso at Sistema ng mga gobyerno gayundin ang kilos-politika ng mga institusyon
 • Ekonomiks: Pag-aaral sa mga gawaing kaugnay ng mga proseso ng produksyon, distribusyon at paggamit ng mga serbisyo at produkto ng ekonomiya ng isang bansa
 • Area Studies: Interdisiplinaryong pag-aaral, kaugnay ng isang bansa, rehiyon at heyograpikong lugar, kuwalitatibo, kuwalitatibo at empirikal na obserbasyon at imbestigasyon ang lapit ng pananaliksik dito
 • Arkeolohiya: Pag-aaral ng relikya, labi, artificial at monument kaugnay ng nakaraang pamumuhay at gaain ng tao
 • Relihiyon: Pag-aaral ng organisadong koleksyon ng paniniwala, sistemang kultural at mga pananw sa mundo kaugnay ng sangkatauhan at sangkamunduhan bilang nilikha ng isang superior at superhuman na kaayusan

Test your knowledge on the study of human behavior in society, language as a system, and the analysis of various cultures using participant-observation research. Explore concepts such as social norms, phonetics, morphology, syntax, and cultural diversity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser