Quiz sobre l'oferta i la demanda

WellKnownCarnelian avatar
WellKnownCarnelian
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Qui va desenvolupar la teoria de l'equilibri parcial entre l'oferta i la demanda?

Alfred Marshall

Què passa si augmenta la disponibilitat d'un bé i el desig disminueix?

El preu baixa

Què passa si el desig de béns augmenta mentre la seva disponibilitat disminueix?

El preu augmenta

Quina escola d'economia va originar la teoria de l'oferta i la demanda?

Escola Austríaca

Qui va comprendre el poder de l'oferta i la demanda en els primers temps?

Erudits musulmans primerencs

Comprova els teus coneixements sobre l'oferta i la demanda en aquest quiz! Descobreix com funcionen aquests principis fonamentals de l'economia i com afecten els mercats. Posaràs a prova la teva comprensió del poder de l'oferta i la demanda i com s'aplica en diferents situacions. Estàs preparat per resoldre el repte?

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser