Ribozomlar Hakkında Bilginizi Test Edin!

ContrastyParrot avatar
ContrastyParrot
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ribozomların yapısında yer alan bileşenler nelerdir?

rRNA ve protein

Ribozomlar hangi organellerde bulunur?

Mitokondri ve kloroplast

Ribozomlar hangi işlevi yerine getirir?

Protein sentezi

Ribozomlar hangi şekle sahiptir?

Basık küre şekli

Prokaotlarda ribozomların sedimantasyon katsayıları nasıldır?

Farklıdır

Ribozomlar hangi organellerde bulunur?

Mitokondri ve kloroplastta

Ribozomlar hangi işlevi yerine getirir?

Protein sentezi

Ribozomlar hangi şekle sahiptir?

Basık küre

Prokaotlarda ribozomların sedimantasyon katsayıları nasıldır?

70 S

Ribozomların yapısında yer alan bileşenler nelerdir?

rRNA ve protein

Ribozomlar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu quiz, ribozomların yapısı, görevleri ve bulundukları organeller hakkında test etmek için hazırlanmıştır. Kendinizi sınayın ve ribozomlarla ilgili bilgilerinizi güçlendirin!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser