Radyolojide FTR Klinik Bulmaca

EfficaciousMaxwell3635 avatar
EfficaciousMaxwell3635
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Avcı başparmağına hangi tıbbi durum neden olabilir?

Calcium Pyrophosphate Deposition Disease

Sakroiliak bölgede görülen kireçlenmeye ne ad verilir?

Psödo gut

Romatoid artrit hangi bölgede daha sık görülür?

Eller

Study Notes

Avcı Başparmağı ve Tıbbi Durum

  • Avcı başparmağına romatoid artrit neden olabilir.

Sakroiliak Bölge ve Kireçlenme

  • Sakroiliak bölgede görülen kireçlenmeye ankilozan spondilit adı verilir.

Romatoid Artrit ve Görülme Sıklığı

  • Romatoid artrit, el ve ayak bölgelerinde daha sık görülür.

Bu quizde, radyolojide sık karşılaşılan klinik durumlar ve bulgularıyla ilgili kelimeler bulmaca formatında yer alıyor. Dr. Öğr. Üyesi M.Fatih UYSAL tarafından hazırlanmıştır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser