Química 3r d'ESO: Àtoms i Isòtops

EasierMandelbrot avatar
EasierMandelbrot
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Quin tipus d'enllaç químic és format quan dos àtoms comparteixen electrons?

Enllaç covalent

Quin és el resultat quan un isòtop emet una partícula α?

Z disminueix en 2 i A disminueix en 4

Quin tipus d'enllaç químic es forma quan un àtom cedeix un electró a un altre àtom?

Enllaç iònic

Quin és el nom de la radiació que consisteix en l'emissió d'electrons?

Radiació beta

Quin tipus d'enllaç químic es forma quan diversos àtoms cedeixen electrons i formen un núvol d'electrons lliures?

Enllaç metàl·lic

Quin és el nom del fenomen en què el nucli d'un isòtop inestable emet partícules subatòmiques i energia de forma espontània?

Radiació natural

Els isòtops d'un element tenen quin nombre diferent?

nombre de neutrons

Quin tipus d'ió té càrrega neta positiva?

Catió

Quin és el motiu principal per què alguns isòtops són inestables?

La força elèctrica de repulsió dels protons

Quin és el resultat de l'interacció dels electrons més externs dels àtoms?

La formació d'enllaços químics

Quin és el nom dels àtoms amb càrrega elèctrica positiva o negativa?

Ions

Quin tipus d'enllaç químic es forma quan els àtoms agrupats tenen el mateix nombre atòmic?

Enllaç químics entre elements

Quin és el contingut principal del nucli atòmic?

Protons i neutrons

Quin tipus de càrrega elèctrica tenen els protons?

Positiva

Quin és el nom del nombre que determina el nombre de protons de l'àtom?

Nombre atòmic

Quin és el component que ocupa pràcticament tot el volum de l'àtom?

Núvol electrònic

Quin tipus de partícules subatòmiques no tenen càrrega elèctrica?

Neutrons

Quin és el resultat de la suma de protons i neutrons que conté el nucli?

Nombre màssic

Avaluació sobre els conceptes d'àtoms i isòtops en química, incloent les diferències entre ells i les seves característiques

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser