Protocol Stack Layers and Stop & Wait Protocol

PeaceableVampire avatar
PeaceableVampire
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Quin dels següents dispositius utilitza només nivells d'enllaç i físic segons la pila de protocols mencionada?

Switch

Quin tipus d'errors es tracta en l'exemple del protocol Stop & Wait descrit a la pila de protocols?

Errors de transmissió

Quin procés realitza la CAPA FÍSICA en la transmissió de dades?

Realitza modulació del senyal

Què és l'atenuació en el procés de transmissió de dades?

Pèrdua progressiva d'energia del senyal

Què representa el soroll en el procés de transmissió de dades?

Un senyal aleatori que genera problemes

Què caracteritza CSMA-no-persistent en un entorn de xarxes?

Si el canal està ocupat, esperar un temps aleatori abans d'enviar

Quin tipus de xarxes utilitzen CSMA/CA per gestionar les comunicacions sense fils?

Xarxes amb connexió dependent

Què significa CD en l'acrònim CSMA/CD?

Detecció de col·lisions

En quin tipus de xarxa es fa servir el sistema de RTS CTS en el protocol CSMA/CA?

Xarxes sense fils

Quina és la funció del sistema de 'taking turns' en la comunicació de dades?

Decidir qui pot enviar i per quant de temps

Què distingeix l'aloha slotted de l'aloha pur en termes d'accés al canal?

L'aloha slotted permet l'enviament en moments específics, mentre que l'aloha pur no té restriccions

Què representa la fórmula d'atenuació (path-loss) av = 10?

L'atenuació en decibels.

Quina funció compleix el framing en la comunicació hop to hop?

Encapsular les dades de la capa de xarxa per passar-les a la capa física.

Què és el principal objectiu del control del flux en la capa d'enllaç?

Prevenir la saturació de la xarxa.

Quin tipus de protocol s'utilitza per prevenir col·lisions si entren persones alhora a la xarxa?

TDMA

En què consisteix el duplexage half-dúplex?

No permetre comunicació bidireccional simultània.

Quin és l'objectiu principal del protocol FDMA?

Dividir les freqüències en temps il·limitat.

Learn about the different layers in a protocol stack and how the Stop & Wait protocol works for error correction. Understand the functions of each layer and the communication flow between sender and receiver.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cryptocurrency Network Assessment Quiz
10 questions
TCP/IP Concepts Quiz
5 questions

TCP/IP Concepts Quiz

DurableMagenta avatar
DurableMagenta
Network App Development Quiz
9 questions
TCP/IP Protocol Stack
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser