Protecting the Amazon Rainforest: Dutch Government's Role

LaudableSyntax avatar
LaudableSyntax
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is het voorgestelde plan om te beginnen met de vervanging van een kwart van het krachtvoer?

Beginnen met een kwart van het krachtvoer te vervangen door zeewier

Wat is een voordeel van het gebruik van zeewier in het veevoer?

Minder metaanuitstoot bij koeien en meer melkproductie

Hoeveel soorten zeewier produceert een koe gemiddeld meer melk?

310 gram

Wat is de voorgestelde actie met betrekking tot de prijs van zeewier?

De prijs bepalen voordat er vervanging van het krachtvoer plaatsvindt

Wat kan wereldwijd overal worden gekweekt?

Zeewier

Welke minister is verantwoordelijk voor de bescherming van het amazonegebied?

Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit: Piet Adema

Wat is een van de grootste factoren die het amazonegebied bedreigen?

Soja export

Hoe kan het sojaverbruik grotendeels worden verminderd volgens de hypothese?

Door over te schakelen naar alternatief veevoer zoals zeewier

Wat is een voordeel van zeewier als alternatief veevoer ten opzichte van soja?

Zeewier zorgt voor een vermindering van methaanuitstoot bij koeien

Wat is een nadeel van soja volgens de tekst?

Soja gaat gepaard met ontbossing in het amazonegebied

Learn about the Dutch government's role in protecting the Amazon rainforest through a presentation on the impact of soybean export and deforestation. Explore potential measures to address this issue.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser