Programlama Dilleri Prensipleri

InestimableMagicRealism avatar
InestimableMagicRealism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Hangisi programlama dilleri prensiplerinden biri değildir?

Görsel tasarım

Programlama dillerinde performans optimizasyonu neden önemlidir?

Daha hızlı çalışan uygulamalar geliştirmeyi sağlar

Hangisi programlama dilleri için tipik bir veri yapısı değildir?

Matematiksel denklemler

Hangisi programlama dillerinde kodlama kolaylığını artırmak için kullanılan bir yöntem değildir?

Karmaşık algoritmaların tercih edilmesi

Programlama dillerinde hangi veri türü bir değişkenin özniteliklerinin koleksiyonunu tanımlar?

Tanımlayıcı (descriptor)

Hangisi bir programlama dilinde ilkel veri türlerinden biri değildir?

Tupple

Bir veri türü tasarlarken karşılaşılan temel bir sorun nedir?

Hangi işlemler tanımlanır ve nasıl belirlenir?

Hangisi programlama dillerinde bir veri türü olabilir?

İlişkisel Dizi (Associative Array)

İlkel veri türleri hangi kavramı ifade eder?

Diğer veri türleri açısından tanımlanmamış olanlar

Java'nın signed (işaretli) tam sayı tipleri nelerdir?

byte, short, int, long

Kayan Noktalı (Floating Point) veri türü hangi kavramı ifade eder?

Real sayıları modellemesi

Complex veri türü hangi programlama dillerinde desteklenir?

Fortran ve Python

Decimal veri türünün avantajları nelerdir?

Doğruluk

Boolean veri türünün değer aralığı nedir?

İki öğesi vardır: biri true (doğru) ve biri false (yanlış)

Character veri türü hangi kodlama olarak saklanır?

ASCII

(String) Değerler nelerdir?

Karakter dizileridir

Bu quizde programlama dillerinin prensipleri üzerine sorular bulunmaktadır. Performans optimizasyonu, veri yapıları ve kodlama kolaylığı gibi konuları içermektedir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser