Private Security - Introduction and Historical Development

PhenomenalTucson avatar
PhenomenalTucson
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is het onderwerp van Les 1?

Inleiding

Wat is de historische ontwikkeling van private veiligheid?

Politiegeschiedenis en veiligheidszorg

Wat is de periode 1830-1907 in de historische ontwikkeling van private veiligheid?

1830-1907

Wat wordt behandeld in Les 1.2?

Het veiligheidslandschap in België

Welke sector wordt behandeld in Les 1.7?

Publieke veiligheidssector

Wat wordt bedoeld met 'Pluralisering van de politiefunctie'?

Toenemende diversificatie van actoren die taken uitvoeren die traditioneel aan de politie waren voorbehouden

Wat is de doelstelling van de casus?

Relevante wetgeving

Wat wordt bedoeld met 'Afbakening'?

Het afbakenen van de private veiligheidssector

Welke ontwikkeling vond plaats sinds 2017 in België?

Private veiligheidszorg in België: De burgerwacht

Wat wordt bedoeld met 'Internationaal'?

De internationale aspecten van private veiligheid

Wat is de periode 1907-1990 in de historische ontwikkeling van private veiligheid?

De periode 1907-1990 in de historische ontwikkeling van private veiligheid is de periode van 1907 tot 1990 waarin de evolutie van de bewakingspersoneel per onderneming plaatsvond.

Wat is de belanrijkste ontwikkeling sinds 2017 in België?

Sinds 2017 is er een pluralisering van de politiefunctie in België.

Wat wordt bedoeld met 'Pluralisering van de politiefunctie'?

Met 'Pluralisering van de politiefunctie' wordt bedoeld dat er een toename is van verschillende actoren die politietaken uitvoeren naast de traditionele politie.

Wat is de doelstelling van de casus?

De doelstelling van de casus is om inzicht te geven in de private veiligheidssector in België.

Wat wordt bedoeld met 'Afbakening'?

Met 'Afbakening' wordt bedoeld het afbakenen van de private veiligheidssector en haar actoren.

Welke ontwikkeling vond plaats sinds 2017 in België?

Sinds 2017 vond de pluralisering van de politiefunctie plaats in België.

Wat wordt bedoeld met 'Internationaal'?

Met 'Internationaal' wordt bedoeld de invloed van internationale aspecten op de private veiligheidszorg in België.

Wat wordt behandeld in Les 1.2?

Les 1.2 behandelt het veiligheidslandschap in België.

Wat wordt bedoeld met 'Bijzondere veiligheid'?

Met 'Bijzondere veiligheid' wordt bedoeld de specifieke veiligheidsaspecten die niet door de reguliere politie worden afgedekt.

Welke sector wordt behandeld in Les 1.7?

In Les 1.7 wordt de publieke veiligheidssector behandeld.

This quiz covers the introduction to private security, including its relation to the citizens, the security landscape in Belgium, and the public-private relationship. It also delves into the historical development of private security, touching on police history, security care, and the big picture.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Private Security Industry Training
3 questions
Private Security Agencies Development History
12 questions
Private Security Training
0 questions

Private Security Training

WellBalancedSyntax avatar
WellBalancedSyntax
Use Quizgecko on...
Browser
Browser