Principles of Legality and Local Municipal Regulations

AdroitMagnesium avatar
AdroitMagnesium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Kde je upravena zásada zákonnosti (legality)?

V Listině základních práv a svobod

Co jsou obecně závazné vyhlášky?

Právní předpisy vydávané obcemi k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí

Kdo má pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky?

Zastupitelstvo obce

K čemu slouží obecně závazné vyhlášky?

K omezování např. konzumace alkoholu, kouření, hazard, pohybu psů na určitém místě, žebrání

Kde je upraveno vydávání obecně závazných vyhlášek?

Ve vlastní iniciativě obce – upraveno v Čl. 104 odst. 3 Ústavy

Kdo má pravomoc vydávat vyhlášky, jimiž provádějí zákony na základě zmocnění zákona?

Ministerstvo

Co je správní řízení?

Proces správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí o právech a povinnostech subjektů

Které subjekty jsou člensky organizovány ve veřejné správě?

Ministerstva

Kdo má pravomoc vrátit zákon o obcích k přepracování po vyvěšení na úřední desce obecního úřadu?

Ministerstvo vnitra

Jaké jsou řádné opravné prostředky v rámci správního řízení?

Odpor, rozklad, odvolání

S čím souvisí zásada zákonnosti a kde je upravena?

S povinností postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy = Kodexem dobré správy S omezením konzumace alkoholu a kouření = Ústavou S pravomocí zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky = Listinou základních práv a svobod S plněním úkolů obce a místními záležitostmi = Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy

Jaké jsou možnosti vydávání obecně závazných vyhlášek obcí?

Z vlastní iniciativy v oblasti své působnosti = Podle ústavy K plnění úkolů obce a zabezpečování místních záležitostí = Na základě zmocnění zákona K ukládání povinností na svém území = Dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy K omezování hazardu a pohybu psů na určitém místě = V souladu se zákony

Co jsou obecně závazné vyhlášky a kdo má pravomoc je vydávat?

Právní předpisy vydávané obcí k plnění úkolů obce = Zastupitelstvo Předpisy omezující např. konzumaci alkoholu, kouření, hazard, pohyb psů = Ústava Předpisy ve své samostatné působnosti ukládající povinnosti na svém území = Vláda Vydávání podzákonných právních předpisů podle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy = Podle ústavy

Kam patří samotné vydávání obecně závazných vyhlášek?

Do pravomoci zastupitelstva = Ústava Do pravomoci obce k plnění úkolů a zabezpečování místních záležitostí = Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Do pravomoci orgánů ve veřejné správě = Podzákonný právní předpis Do pravomoci státu na základě ústavy = Listina základních práv a svobod

Jakým způsobem mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky?

Z vlastní iniciativy v oblasti své působnosti podle ústavy = Podzákonným právním předpisem Na základě zmocnění zákona a dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy = Zastupitelstvo Dle ustanovení Listiny základních práv a svobod omezujících určité aktivity = Orgány ve veřejné správě Ve shodě se stanovami Ústavy a Kodexu dobré správy = V souladu se zákony na svém území

Srovnejte následující územní opravné prostředky s jejich popisem:

Odvolání = Opravný prostředek podávaný proti jakémukoliv prvoinstančnímu rozhodnutí správního orgánu přijatému ve správním řízení. Odpor = Opravný prostředek podávaný proti rozhodnutí, kterým byla rozhodnuta věc v rámci odvolacího řízení. Rozklad = Opravný prostředek podávaný proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno návrhu odporu. Žaloba = Opravný prostředek podávaný proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno návrhu odvolání.

Srovnejte následující subjekty veřejné správy s jejich charakteristikou:

Obecně závazné vyhlášky = Vydané na základě zákona mohou být zrušeny pouze pro jejich nezákonnost. Ministerstvo = Ústřední orgán státní správy, který má dílčí věcnou působnost. Veřejnoprávní korporace = Právnické osoby, kterým byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Správní řízení = Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby.

Srovnejte následující pojmy s jejich definicí:

Nezákonné správní akty = Obsahují vady v řízení nebo nelze přezkoumat pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů. Veřejnoprávní korporace = Subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Ministerstvo = Orgán státní správy s pravomocí vykonávat veřejnou moc a vydávat vyhlášky na základě zmocnění zákona. Správní akt = Rozhodnutí správního orgánu obsahující práva a povinnosti subjektů, autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech.

Srovnejte následující pojmy s jejich charakteristikou:

Zveřejnění zákona o obcích = Dohoda mezi obcemi o společném plnění určitého úkolu ve veřejné správě. Ministerstvo = Orgán státní správy, který má dílčí věcnou působnost a je ústředním orgánem státní správy. Veřejnoprávní korporace = Právnické osoby, které mají subjektivitu a jsou oprávněny činit vrchnostenské úkony. Správní řízení = Postup orgánů ve veřejné správě směřujícím k vydání rozhodnutí o právech a povinnostech konkrétní osoby.

Srovnejte následující pojmy s jejich charakteristikou:

Vydání obecně závazných vyhlášek = Orgán státu s pravomocemi vykonat veřejnou moc a vydávat vnitřní předpisy či služební příkazy. Nezákonné správní akty = Rozhodnutí, které nelze přezkoumat pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů. Odvolání = Opravný prostředek podaný proti prvoinstančnímu rozhodnutí, má 15 dennu lhůtu na podání odvolání. Správní řešení = Rozhodnutím orgánů ve veřejné spravě zakladání, změna nebo rušení práv a povinnosti konkrétní osoby.

Explore the concept of legality and the obligation to comply with laws and other legal regulations governing the exercise of powers. Learn about the regulation of the principle of legality in the Code of Good Administration, a part of the 'Council of Europe's Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2007)7 on good administration', as well as its inclusion in the provisions of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Constitution.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser