Precision Agriculture Tools and Techniques

UnbiasedHafnium avatar
UnbiasedHafnium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Czym są organizacje sieciowe opisane w tekście?

To przedsiębiorstwa niepołączone kapitałowo, ale korzystające z różnorodnych zasobów.

Na czym oparte są relacje między członkami organizacji sieciowych?

Na wspólnym celu i rozwiązaniu problemów.

Co jest bezrobocie według tekstu?

Niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących.

Który rodzaj bezrobocia jest rezultatem szybkich zmian struktury gospodarki, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne?

Bezrobocie strukturalne

Jakie narzędzia są wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym?

GPS, zdjęcia satelitarne, drony, systemy sterowania

Jakie korzyści przynosi rolnictwo precyzyjne?

Zwiększenie plonów o lepszej jakości, obniżenie kosztów i nakładów pracy

Co stanowi podstawę rolnictwa precyzyjnego?

Pozyskiwanie informacji o cechach roślin oraz środowiska

Co ma na celu rolnictwo precyzyjne zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu?

Dążenie do zmniejszania zużycia nawozów oraz środków ochrony roślin

Co obejmuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy

Co obejmują kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów?

Terminy wyłączone z zabudowy oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy

Na jakie obszary rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym?

Obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Jakie obszary wymagają przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji?

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych

Na jakie obszary zamierza sporządzić MPZP?

Obszary na których gmina zamierza sporządzić MPZP

Co obejmują kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej?

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Learn about the tools and techniques used in precision agriculture, such as GPS, satellite imagery, drones, and sensor control systems. This comprehensive system of farming adapts various technologies to optimize agricultural practices.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Precision Agriculture Quiz
9 questions
Precision Agriculture Quiz
10 questions
Precision Agriculture Techniques
5 questions

Precision Agriculture Techniques

HardWorkingPermutation avatar
HardWorkingPermutation
Precision Agriculture Technologies
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser