Právní Skutečnosti a Právní Jednání

GallantFantasy avatar
GallantFantasy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Právním důvodem (titulem) právních následků = zákon a právní skutečnost ─ OZ rozlišuje 2 hl. druhy Ps o Právní jednání o Právní události Třídění občanskoprávních skutečností 1. skutečnosti, pro které je typická existence vůle = Právní jednání Konstitutivní rozhodnutí st. orgánů (soudů) 2. není typická existence vůle = právní událost (______)

narození, úmrtí, uplynutí času, povodeň apod.

Dělení Ps Podle nutnosti jejich důkazu ─ Skutečnosti dokázané – lze je dokázat, v případě jsou-li dokázané ─ Skutečnosti známé (notorické) – není třeba provedení důkazu, jelikož jsou obecně známé subjektům běžného života ─ Skutečnosti předpokládané tzv. domněnky o Vyvratitelné – pokládané za existující až do doby, kdy je prokázaný opak – přípustný DŮKAZ OPAKU (v Z projev „má se za to“) – např. domněnka otcovství o Nevyvratitelné – pokládány za existující bez dalšího, NENÍ možné prokázat OPAK (v Z jako „platí, že“) ─ Fikce – záměrně vytváří neexistující skutečnost, důkaz opaku je tak nepřípustný, jelikož by byl zcela zbytečný (v Z je uvedeno „hledí se, považuje se“) – např. doručení písemnosti od soudu (fikce doručení)

Skutečnosti dokázané, Skutečnosti známé (notorické), Skutečnosti předpokládané tzv. domněnky, Vyvratitelné, Nevyvratitelné, Fikce

Podle působení ─ jednorázové – Ps jejíž účinky nastávají a končí v jednom okamžiku (narození, smrt) ─ trvající – P či XP stavy, kdy účinky nastanou a trvají déle (např. manželství, omezení svéprávnosti)

narození, smrt, manželství, omezení svéprávnosti

Podle toho, zda způsobují Pn samy o sobě nebo pouze ve vztahu k jiným Ps ─ Jednoduché – Pn nastanou v důsledku Ps bez dalšího (smrt, vzetí obviněného do vazby) ─ Složené – Pn nastávají až v důsledku jiných Ps ─ Komplexní – Pn nastávají až kdy nastane poslední Ps k jejich vzniku potřebná, neodpovídá ji žádná faktická událost (PM rozhodnutí, uplynutí lhůty pro podání odvolání

smrt, vzetí obviněného do vazby, PM rozhodnutí, uplynutí lhůty pro podání odvolání

Právní jednání ─ vznikají, mění se či zanikají Ps ─ vyvolává Pn, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i Pn plynoucí ze Z, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran ─ má podobu o právního aktu o či individuálního právního aktu ─ vznik Pj 1. projev vůle 2. zaměření projevu vůle na vznik, změnu, zánik P a p 3. nastoupení následku 4. aprobace 5. uznání Pj PŘ ---- u xPj k tomu nedojde ─ zákl. znaky Pj: o Existence vůle -- mimovolní projevy (tiky, mluvení ze spaní) nejsou PJ o Vnější projev vůle (její prohlášení) -- vůle musí být projevena o Zaměření vůle na právní následky – vyvolání Pn ─ Podle OZ můžeme jednat o Aktivní činností  Konání (facere)  Dání něčeho (dare) o Pasivní činností  Nekonání (omittere) – někdo se něčeho zdrží  Strpění (pati) ─ Tyto jednání lze je učinit o Výslovně -- jednoznačný o jiným zp. nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl jednající projevit = konkludentní Náležitostí právního

právního aktu, individuálního právního aktu, Projev vůle, Zaměření projevu vůle na vznik, změnu, zánik P a p, Nastoupení následku, Aprobace, Uznání Pj

Konání (facere)  Dání něčeho (dare) o Pasivní činností  Nekonání (omittere) – někdo se něčeho zdrží  Strpění (pati) ─ Tyto jednání lze je učinit o Výslovně -- jednoznačný o jiným zp. nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl jednající projevit = konkludentní Náležitostí právního.

Konání, Dání něčeho, Nekonání, Strpění, Výslovně, konkludentní

Právní skutečnost = objektivní skutečnost, kterou právo bere na zřetel spojuje s ní Pn = okolnost, se kterou Z spojuje vznik, změnu, popř. zánik subjektivního práva nebo subjektivní povinnosti ─ může jí být výjimečně zákon sám, může jí být soudní rozhodnutí ─ nejčastějším zp. vzniku však bude v SP Právní jednání ─ jde o ______ důvod, na jehož základě vzniká Pn ─ vznikají přímo ze Z, ex lege nepodmíněně – nejčastěji však tehdy, kdy nastávají podmíněně ─ takovou podmínkou může být o vydání rozhodnutí orgánu o skutečnost nezávislá na vůli subjektu práva Subjektivní Ps = způsobené jednáním ho subjektu Objektivní Ps = označovány jako Ps, nejsou volní závislé, jedná se o situace, kdy předpokladem vzniku Pn není lidské chování, nýbrž jiné okolnosti Reálné akty = situace, kdy PN spojuje následek s lidským chováním např. vytvoření věci či uměleckého díla Občansko skutečnost = objektivní skutečnost, kterou občanské právo bere na zřetel a spojuje s ní občansko______ následky (tj. vznik, změna nebo zánik práv a povinností) ─ OZ je upravuje v 1. části hlavě 5.

právní

Právní události Třídění občanskoprávních skutečností 1. ______, pro které je typická existence vůle = Právní jednání Konstitutivní rozhodnutí st. orgánů (soudů) 2. není typická existence vůle = právní událost

skutečnosti

Dělení Ps Podle nutnosti jejich důkazu ─ Skutečnosti dokázané – lze je dokázat, v případě jsou-li dokázané ─ Skutečnosti známé (notorické) – není třeba provedení důkazu, jelikož jsou obecně známé subjektům běžného života ─ Skutečnosti předpokládané tzv. domněnky o Vyvratitelné – pokládané za existující až do doby, kdy je prokázaný opak – přípustný DŮKAZ OPAKU (v Z projev „má se za to“) – např. domněnka otcovství o Nevyvratitelné – pokládány za existující bez dalšího, NENÍ možné prokázat OPAK (v Z jako „platí, že“) ─ Fikce – záměrně vytváří neexistující skutečnost, důkaz opaku je tak nepřípustný, jelikož by byl zcela zbytečný (v Z je uvedeno „hledí se, považuje se“) – např. doručení písemnosti od soudu (fikce doručení)

skutečnosti

Podle toho, zda způsobují ______ samy o sobě nebo pouze ve vztahu k jiným Ps ─ Jednoduché – ______ nastanou v důsledku Ps bez dalšího (smrt, vzetí obviněného do vazby) ─ Složené – ______ nastávají až v důsledku jiných Ps ─ Komplexní – ______ nastávají až kdy nastane poslední Ps k jejich vzniku potřebná, neodpovídá ji žádná faktická událost (PM rozhodnutí, uplynutí lhůty pro podání odvolání

Pn

Podle působení ─ jednorázové – ______ jejíž účinky nastávají a končí v jednom okamžiku (narození, smrt) ─ trvající – P či XP stavy, kdy účinky nastanou a trvají déle (např. manželství, omezení svéprávnosti)

Ps

Právním důvodem (titulem) ______ch následků = zákon a ______ skutečnost ─ OZ rozlišuje 2 hl. druhy Ps o Právní jednání o Právní události Třídění občansko______ch skutečností 1. skutečnosti, pro které je typická existence vůle = Právní jednání Konstitutivní rozhodnutí st. orgánů (soudů) 2. není typická existence vůle = ______ událost

právní

Study Notes

Právní důvod (titul) právních následků

 • Právní důvodem (titulem) právních následků je zákon a právní skutečnost
 • OZ rozlišuje 2 hlavní druhy právních skutečností:
  • Právní jednání (existence vůle)
  • Právní události (nepřítomnost vůle)

Dělení právních skutečností

 • Dělení podle nutnosti jejich důkazu:
  • Skutečnosti dokázané – lze je dokázat, v případě jsou-li dokázané
  • Skutečnosti známé (notorické) – není třeba provedení důkazu, jelikož jsou obecně známé subjektům běžného života
  • Skutečnosti předpokládané (domněnky) –_vi vyvratitelné a nevyvratitelné
  • Fikce – záměrně vytváří neexistující skutečnost, důkaz opaku je zakázán

Druhy právních skutečností

 • Podle působení:
  • Jednorázové – účinky nastávají a končí v jednom okamžiku (narození, smrt)
  • Trvající – účinky nastanou a trvají déle (např. manželství, omezení svéprávnosti)
 • Podle toho, zda způsobují právní následky samy o sobě nebo pouze ve vztahu k jiným právním skutečnostem:
  • Jednoduché – právní následky nastanou v důsledku právních skutečností bez dalšího
  • Složené – právní následky nastanou až v důsledku jiných právních skutečností
  • Komplexní – právní následky nastanou až kdy nastane poslední právní skutečnost k jejich vzniku potřebná

Právní jednání

 • Právní jednání – vznikají, mění se či zanikají právní skutečnosti
 • Základem právního jednání je existence vůle, která musí být vyjádřena a zaměřena na právní následky
 • Druhy právních jednání:
  • Aktivní činnost (konání, dání něčeho)
  • Pasivní činnost (nekonání, strpění)
 • Formy právního jednání:
  • Výslovné
  • Konkludentní

Tento quiz se zaměřuje na objektivní právní skutečnosti a právní jednání, které jsou základními pojmy v právním systému.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Presumptions Quiz
30 questions

Legal Presumptions Quiz

RecordSettingCanyon avatar
RecordSettingCanyon
Civil Law Relationships
109 questions

Civil Law Relationships

OutstandingBurgundy avatar
OutstandingBurgundy
Use Quizgecko on...
Browser
Browser