quiz image

Hfst 7: Praktyke van verantwoordelike toerisme

RaptOganesson avatar
RaptOganesson
·
·
Download

Start Quiz

53 Questions

Wat is die hoofdoelwit van verantwoordelike toerisme praktyke?

Om negatiewe impakte van toerisme te verminder en positiewe bydraes te verhoog

Watter een van die volgende is nie 'n praktyk om negatiewe impakte te verminder nie?

Aanmoediging van toeriste om hulpbronne te vermors

Wat is 'n voorbeeld van hoe toerisme sy positiewe bydraes kan verhoog?

Deur te bel in bewaringsprojekte en kulturele inisiatiewe

Waarom is effektiewe gemeenskapsbetrokkenheid belangrik in verantwoordelike toerisme?

Om te verseker dat plaaslike mense aktiewe deelnemers is, nie bloot omstanders nie

Hoe kan toeriste en besighede bydra tot die positiewe bydraes van toerisme?

Deur finansieel by te dra of vrywilligerswerk te doen

Wat is die doel van die opvoeding van toeriste oor plaaslike gewoontes en omgewingskwessies?

Om toeriste aan te moedig om respeksvol en verantwoordelik op te tree

Wat is nie 'n voorbeeld van 'n praktyk om positiewe bydraes te verhoog nie?

Ontmoediging van plaaslike mense se deelname aan toerisme

Wat is die doel van eko-vriendelike operasionele praktyke in verantwoordelike toerisme?

Om die negatiewe impakte van toerisme te verminder

Wat is die belangrikste doel van gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte?

Om plaaslike inwoners beheer en eienaarskap te gee

Hoe kan verantwoordelike toerisme die plaaslike ekonomie ondersteun?

Deur plaaslike goedere en dienste te gebruik

Wat is die belangrikste element om toeriste se tevredenheid in verantwoordelike toerisme te verseker?

Veilige ervarings te bied

Hoe kan toeriste aangemoedig word om verantwoordelike toerismepraktyke te ondersteun?

Deur hulle op te lei oor die impak van hul aksies

Wat is die belangrikste voordeel vir toerisme-ondernemings om volhoubare praktyke toe te pas?

Dit verbeter hul mededingendheid en reputasie

Wat is die belangrikste element van die voortdurende monitering en bestuur van volhoubare toerisme?

Gereelde beoordeling van die impak

Wat is die belangrikste voordeel van die implementering van verantwoordelike toerismepraktyke?

Behoud van die omgewing

Wat is die belangrikste rol van die regering in die bestuur van volhoubare toerisme?

Om samewerking tussen belanghebbendes te fasiliteer

Wat is die belangrikste uitdaging in die implementering van verantwoordelike toerisme?

Gebrek aan finansile ondersteuning

Wat is die belangrikste voordeel van gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte vir plaaslike inwoners?

Groter beheer oor en eienaarskap van toerisme-aktiwiteite

Watter een van die volgende is nie 'n belangrike element van volhoubare besigheidspraktyke in die toerismebedryf nie?

Fokus op vinnige winsbejag

Wat is die belangrikste rede waarom plaaslike indiensneming en vaardigheidsontwikkeling belangrik is in verantwoordelike toerisme?

Om inkomste vir die plaaslike ekonomie te genereer

Wat is die hoof rede waarom voortdurende monitering en bestuur noodsaaklik is vir volhoubare toerisme?

Om omgewings-, sosiale en ekonomiese impakte te assesseer

Wat is die belangrikste doel van die opvoeding van toeriste oor plaaslike tradisies en omgewingskwessies?

Om toeriste se bewustheid te verhoog en hul gedrag te benvloed

Wat is die belangrikste voordeel vir toerisme-ondernemings om volhoubare praktyke toe te pas?

Verhoogde mededingendheid en reputasie in die mark

Wat is die belangrikste rol van die regering in die bestuur van volhoubare toerisme?

Fasiliteer samewerking tussen belanghebbendes

Watter een van die volgende is nie 'n manier om toeriste se tevredenheid in verantwoordelike toerisme te verseker nie?

Voorsien betekenisvolle ondervindinge

Wat is die belangrikste doel van gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte?

Verhoog inkomste vir plaaslike gemeenskappe

Wat is die primêre doel van verantwoordelike toerismepraktyke?

Om die negatiewe impakte van toerisme te verminder en positiewe bydraes te verhoog

Watter een van die volgende is nie 'n voorbeeld van 'n praktyk om negatiewe impakte te verminder nie?

Moedig toeriste aan om meer geld in die plaaslike ekonomie te spandeer

Wat is 'n voorbeeld van hoe toerisme sy positiewe bydraes kan verhoog?

Deur bewaringsgebiede vir bedreigde spesies te ondersteun

Hoekom is effektiewe gemeenskapsbetrokkenheid belangrik in verantwoordelike toerisme?

Om plaaslike mense aktiewe deelnemers eerder as passiewe omstanders te maak

Hoe kan toeriste en besighede bydra tot die positiewe bydraes van toerisme?

Deur finansiële of vrywillige hulp te verskaf aan bewaringsprojekte of gemeenskapsontwikkelingsprogramme

Wat is die hoofdoel van die opvoeding van toeriste oor plaaslike gewoontes en omgewingskwessies?

Om toeriste aan te moedig om respekvolle en verantwoordelike gedrag tydens hul besoeke te openbaar

Wat is nie 'n voorbeeld van 'n praktyk om negatiewe impakte te verminder nie?

Moedig toeriste aan om meer in die plaaslike ekonomie te bel

Wat is die belangrikste voordeel van gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte vir plaaslike inwoners?

Dit verseker dat hulle aktiewe deelnemers in toerisme is

Watter een van die volgende is nie 'n voorbeeld van 'n praktyk om die positiewe bydraes van toerisme te verhoog nie?

Beperk die aantal toeriste na 'n gebied

Wat is die kern van verantwoordelike toerisme wat deur gemeenskapsgebaseerde projekte bereik kan word?

Plaaslike beheer en inkomsteopwekking

Hoe kan besighede in die toerismebedryf volgens die teks hul mededingendheid verbeter?

Deur 'n plaaslike aanstellingsbeleid te handhaaf

Wat is 'n sleutelaspek van besigheidspraktyke in die toerismebedryf wat verband hou met volhoubare ontwikkeling?

Die implementering van eko-sertifikasies

Watter groepe moet saamwerk vir effektiewe bestuur van toerisme-aktiwiteite volgens die teks?

Regeringsinstansies, industrie belanghebbendes, plaaslike gemeenskappe, en toeriste

Wat is noodsaaklik vir die handhawing van volhoubaarheid in toerisme-aktiwiteite volgens die teks?

'n Voortdurende monitering en bestuur

Hoe kan besighede hul sosiale en omgewingsimpakte verminder volgens die teks?

'n Eko-vriendelike operasionele benadering

'n Fokus op wat kan toeriste se ervaringe in verantwoordelike toerisme verbeter volgens die teks?

'n Hoë gehalte, veilige, en betekenisvolle ervarings

'n Belangrike element van volhoubare besigheidspraktyke in die toerismebedryf is _______________ .

'n Voortdurende monitering van impakte

'n Effektiewe bewaring van die omgewing in verantwoordelike toerisme vereis ______________ .

'n Samewerking tussen rolspelers vir bewaring

'n Belangrike aspek van verantwoordelike toerisme betref die _______________ tussen besighede.

'n Samewerking tussen besighede vir uitdagings

Watter een van die volgende is die belangrikste rede waarom effektiewe gemeenskapsbetrokkenheid noodsaaklik is in verantwoordelike toerisme?

Dit verseker dat plaaslike mense aktiewe deelnemers is in plaas van passiewe toeskouers.

Wat is die belangrikste voordeel vir toerisme-ondernemings om volhoubare praktyke toe te pas?

Dit verbeter hul reputasie en merk by toeriste.

Watter een van die volgende is nie 'n voorbeeld van 'n praktyk om die positiewe bydraes van toerisme te verhoog nie?

Aankoop van plaaslike produkte en dienste.

Wat is die belangrikste doel van die opvoeding van toeriste oor plaaslike tradisies en omgewingskwessies?

Om toeriste aan te moedig om respekvoller en meer verantwoordelik op te tree tydens hul besoek.

Wat is die belangrikste rol van die regering in die bestuur van volhoubare toerisme?

Om regulasies en wetgewing in te stel om volhoubare praktyke af te dwing.

Wat is die belangrikste voordeel van gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte vir plaaslike inwoners?

Dit verhoog die werksgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling vir plaaslike mense.

Wat is die belangrikste doel van verantwoordelike toerisme praktyke?

Om die negatiewe impakte van toerisme te minimeer.

Wat is die belangrikste element van die voortdurende monitering en bestuur van volhoubare toerisme?

Om te verseker dat die negatiewe impakte van toerisme geminimeer word.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser