Polygons Quiz

PleasedHyperbolic avatar
PleasedHyperbolic
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Co to jest wielokąt?

Figura o co najmniej trzech bokach

Ile boków ma trójkąt?

Trzy

Które z poniższych nie jest przykładem wielokąta?

Okrąg

Co oznacza, gdy figura jest wypukła?

Ma wszystkie kąty mniejsze od 90 stopni

Test your knowledge on polygons with questions about their definition, characteristics, and types. See if you can identify non-examples of polygons and understand the concept of convexity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Geometry Quiz: Shapes and Polygons
3 questions
Polygons in Geometry
5 questions

Polygons in Geometry

DauntlessSwamp avatar
DauntlessSwamp
Understanding Polygons in Geometry
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser