Planck's Law and Solar Energy Quiz

EagerCloisonnism avatar
EagerCloisonnism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Quin és el pigment més important de les plantes superiors?

Clorofil·la A

Quin pigment és el responsable de la disminució de la capa d’ozó per reaccionar amb el O3 i destruir-lo?

Clorofluorocarbons (CFC)

Quin és el fotoreceptor que absorbeix llum vermella?

Fitocroms

Quin pigment bacterià és especialitzat en captar llum de diferents intervals de longitud d’ona de radiació?

Bacterioclorofil·la A

Quin pigment és responsable de protegir-se sintetitzant flavonoides per a les plantes?

Ficoeritrobilina

Quin és l'orgànul a la base de les fulles que es mou per la hidratació per optimitzar l'absorció de la llum?

Pulvínul

Quina fracció de l'energia solar que arriba a la fulla és absorbita i utilitzada pel metabolisme?

24%

Per què les fulles són verdes?

Hi ha poca absorció per part de la clorofil·la A al pigment verd i molta absorció a la del blau i vermell.

Què és la densitat de flux fotònic actiu per fotosíntesi (PPFD) en relació amb la fotosíntesi?

Quantitat de llum que arriba a les fulles per unitat de temps en l'espectre fotosintètic actiu.

Quina és la fracció de llum que travessa la fulla i és convertida en carbohidrats?

5%

Què determina la forma de les plantes quan capten radiacions fora de λ=400-700nm?

Fotomorfogènesi

Quin és el primer pas del transport electrònic lineal?

Hidròlisi d'una molècula d'aigua per part del PSII

Quin és l'interval d'absorció de les radiacions per fotosíntesi?

350-700nm

Què succeeix quan la cèl·lula té molt poc ATP però molt poder reductor?

Es deté el transport electrònic lineal

Quin sistema s'activa per eliminar i oxidar el NADPH quan hi ha un excés d'electrons i s'acumula NADPH?

Sistema de dissipació d'electrons

Què és l'estrès oxidatiu?

Producció de ROS superior a la seva eliminació

Quin és l'estat més oxidat del sistema d'oxidació de l'aigua?

S4

En condicions d'estres hídric moderat en una planta, què predomina en el transport electrònic?

Transport cíclic

Quina llei de la física descriu com l'energia d'un fotó depèn de la freqüència?

Llei de Planck

Quin pigment presenta màxima absorció de la llum blava i molt poca de la verda, segons el text?

Clorofil·la A

Quin és el principal aminoàcid a partir del qual comença la síntesi de clorofil·les, segons el text?

Glutamat

Quina part dels fotosistemes captura la llum que passa als Fotosistemes I i II?

Pantalles LHC

Quina és l'activitat fotosintètica màxima de la clorofil·la A del Fotosistema I, segons el text?

A un màxim de 700nm

Quin experiment va realitzar Emmerson (1957) segons el text?

Irradiar les fulles amb diferents longituds d'ona i mesurar les taxes de fotosíntesis

Quin complex proteic utilitza l'energia de la llum per passar els electrons des del lúmen cap a l'estroma?

PSI

Quantes molècules d'aigua entren quan es passa del S4 al S0 durant la fotosíntesi?

Dues molècules d'aigua

Quina és la funció principal de la ferrodoxina i la tioredoxina reductasa en el sistema de reducció en cascada?

Reduir el NADP+ per obtenir NADPH a l'estroma

Quin és el destí de l'ATP format durant la fotofosforilació al cloroplast?

Es queda en l'estroma

Quin agent bloqueja el transport electrònic a nivell de PSI i forma ROS (O -)?

Paraquat

Quin tipus de cèl·lules són afectades pels inhibidors del transport electrònic com DCMU i paraquat?

Cèl·lules fotosintètiques

Study Notes

Pigments Importants

 • El pigment més important de les plantes superiors és la clorofil·la.
 • El pigment responsable de la disminució de la capa d’ozó és l'ozó (O3).
 • El fotoreceptor que absorbeix llum vermella és la clorofil·la.

Fotosíntesi

 • Les plantes sintetitzen flavonoides per protegir-se.
 • L'orgànul a la base de les fulles que es mou per la hidratació per optimitzar l'absorció de la llum és el cloroplast.
 • Només una fracció de l'energia solar que arriba a la fulla és absorbida i utilitzada pel metabolisme.
 • Les fulles són verdes perquè la clorofil·la absorbeix llum vermella i blava, però reflecteix la llum verda.

Densitat de Flux Fotònic Actiu

 • La densitat de flux fotònic actiu per fotosíntesi (PPFD) és la quantitat d'energia lumínica disponible per la fotosíntesi.
 • Només una fracció de llum que travessa la fulla és convertida en carbohidrats.

Absorció de Radiacions

 • Les plantes capturen radiacions fora de λ=400-700nm i les adapten a les seves formes.
 • El primer pas del transport electrònic lineal és la captura de la llum.
 • L'interval d'absorció de les radiacions per fotosíntesi és de 400-700nm.

Energi i Reducció

 • Quan la cèl·lula té molt poc ATP però molt poder reductor, es produeix una acumulació d'electrons.
 • El sistema que s'activa per eliminar i oxidar el NADPH quan hi ha un excés d'electrons és la reacció de reducció.

Estres Oxidatiu

 • L'estres oxidatiu és un estat en què la cèl·lula té un excés d'electrons i s'acumula NADPH.
 • L'estat més oxidat del sistema d'oxidació de l'aigua és el d'oxigen.

Fotosistemes

 • El complex proteic que utilitza l'energia de la llum per passar els electrons des del lúmen cap a l'estroma és el fotosistema.
 • La part dels fotosistemes que captura la llum que passa als Fotosistemes I i II és l'antena de pigments.
 • L'activitat fotosintètica màxima de la clorofil·la A del Fotosistema I és d'absorció de llum vermella.
 • El principal aminoàcid a partir del qual comença la síntesi de clorofil·les és la glutamat.

Test your knowledge on Planck's law and solar energy. Explore the relationship between energy, frequency, and wavelength of light, and understand the impact of solar radiation on Earth's surface. This quiz covers topics such as photon energy, solar radiation, and the absorption of UV-B radiation by ozone layer.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser