Physics: The Study of Matter and Energy

ScenicOlivine5916 avatar
ScenicOlivine5916
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

भौतिक शास्त्रको लैटिन शब्द के हो?

भौतिकी

कुन भौतिक विज्ञानले उदाहरणको रूपमा टेलिभिजन, कम्प्युटर, घरेलु उपयोगी उपकरण, र नाभिक शस्त्रको विकासमा सहयोग गरेको छ?

इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म

कुन विज्ञानले औद्योगिकरणको विकासमा सहयोग गरेको छ?

थर्मोडाइनामिक्स

भौतिक शास्त्र शब्द कति देखि आएको हो?

ल्याटिन

कुन भौतिक विज्ञानले गणितको विकासमा प्रेरित गरेको छ?

मेकानिक्स

Explore the fundamental principles of physics, including the study of matter, energy, motion, and the behavior of the universe. Test your knowledge on this foundational scientific discipline!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser