Physics: The Study of Matter and Energy
5 Questions
1 Views
3.4 Stars

Physics: The Study of Matter and Energy

Explore the fundamental principles of physics, including the study of matter, energy, motion, and the behavior of the universe. Test your knowledge on this foundational scientific discipline!

Created by
@ScenicOlivine5916

Questions and Answers

भौतिक शास्त्रको लैटिन शब्द के हो?

भौतिकी

कुन भौतिक विज्ञानले उदाहरणको रूपमा टेलिभिजन, कम्प्युटर, घरेलु उपयोगी उपकरण, र नाभिक शस्त्रको विकासमा सहयोग गरेको छ?

इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म

कुन विज्ञानले औद्योगिकरणको विकासमा सहयोग गरेको छ?

थर्मोडाइनामिक्स

भौतिक शास्त्र शब्द कति देखि आएको हो?

<p>ल्याटिन</p> Signup and view all the answers

कुन भौतिक विज्ञानले गणितको विकासमा प्रेरित गरेको छ?

<p>मेकानिक्स</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Physics: The Study of Matter and Energy
10 questions
Fundamentals of Physics
5 questions
Physics: Fundamentals and History
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser