Physics: Forces and Vectors

SeamlessDesert avatar
SeamlessDesert
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Đâu là phát biểu sai về phép tổng hợp lực?

Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình tròn, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.

Độ lớn của lực tổng hợp F của hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau góc α là:

F= √(F1² +F2² +2F1F2cosa)

Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Độ lớn của hợp lực F có thể bằng:

15 N

Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 40 N và 30 N. Độ lớn của hợp lực F là:

60 N

Hai người kéo xe bằng hai sợi dây. Lực kéo xe lớn nhất khi hai lực kéo F1 và F2:

vuông góc với nhau

Cho hai lực đồng quy F1 và F2. Gọi α là góc hợp bởi F1 và F2. Nếu hợp lực F có độ lớn F = F1 – F2 thì:

0 < α < 90°

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm nào?

Có độ lớn bằng hiệu độ lớn của hai lực thành phần

Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng nào?

đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực

Cánh tay đòn của lực bằng?

khoảng cách từ trục quay đến giá của lực

Trong hệ SI, đơn vị của mômen lực M là?

N.m

Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục?

Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay

Chọn câu sai?

Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng bé

Đòn bẩy là ứng dụng của qui tắc nào?

momen lực

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của quy tắc mômen lực áp dụng cho trường hợp vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của lực F1 làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ và lực F2 làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ?

M1 + M2 = 0

Ngẫu lực là hai lực song song, có đặc điểm nào?

cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng lên một vật

Xác định hợp lực Fcủa hai lực song song, cùng chiều F1, F2 đặt tại A, B biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = 4 cm?

8 N

Test your understanding of forces and vectors in physics. Identify the correct statements about the composition of forces and calculate the magnitude of the resultant force.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mastering Vector Addition and Subtraction
11 questions
Bihar Board Class 12 Physics Quiz 2024
3 questions
Forces in Physics
18 questions

Forces in Physics

OverjoyedHedgehog avatar
OverjoyedHedgehog
Vectoren en Krachten
11 questions

Vectoren en Krachten

HopefulAestheticism avatar
HopefulAestheticism
Use Quizgecko on...
Browser
Browser