Persoonlijke en maatschappelijke waarden in sociaal werk

AmberBeirX avatar
AmberBeirX
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

42 Questions

Waarom vinden veel mensen het moeilijk om zich te vinden in de regels?

Taalkundige moeilijkheden en online activiteiten maken het moeilijk.

Wat is een probleem volgens de tekst met betrekking tot labels?

Sommige mensen hebben het verkeerde label, anderen worden ondanks hun unieke persoonlijkheid gelabeld.

Wat zijn enkele problemen die mensen ervaren volgens de tekst?

Ze voelen zich soms niet serieus genomen, niet gehoord en zelfs gedommeerd. Ook ervaren ze afhankelijkheid en onevenredige behandeling.

Wat kan een gevoel van gelijkwaardigheid geven?

Een waarderende onderzoekende houding.

Hoe worden mensen vaak beoordeeld volgens de tekst?

Mensen worden vaak beoordeeld en gekleed in negatieve labels.

Wat zijn enkele kenmerken van een patiënt-georiënteerde houding?

Betrokkenheid, respect voor zelfbepaling en begrip voor de gevolgen van keuzes.

Wat houdt presentie in?

Aandachtig en toegewijd zijn aan een ander, je laten toetrekken door hun leefwereld.

Wat is exposure volgens de tekst?

Blootstelling en onderdompeling in de leefwereld van een ander via informele en hartelijke contacten.

Welke stadia omvat exposure volgens de tekst?

Onderdrukking en controle van snelle oordeelsvorming, zuivering, ontvankelijkheid, toewijding aan de ander en afstemming.

Wat kenmerkt presentiebeoefenaars volgens de tekst?

Een reflexieve houding en integraal, open, empathisch en breed werken.

Wat voor soort gesprekken voeren presentiebeoefenaars niet volgens de tekst?

Harde therapeutische gesprekken.

Wat is de kern van presentiebeoefening volgens de tekst?

Mensen helpen om verbinding te maken en serieuze zaken op een lichtere manier aan te pakken.

Wat is outreachend werken en waar richt het zich op?

Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. Het richt zich op kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod.

Wat wordt bedoeld met 'wederzijdse afstemming' in het kader van outreachend werken?

Wederzijdse afstemming betekent dat er gestreefd wordt naar een harmonie tussen de doelgroep, hun netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.

Wat zijn de voornaamste doelgroepen van outreachend werken?

Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. Dit omvat ouderen, volwassenen en jongeren met complexe behoeften op diverse levensdomeinen.

Wat betekent 'begeven in hun leefwereld' in het kader van outreachend werken?

Dit betekent dat de werker de leefwereld van de doelgroep betreedt met erkenning van de daar geldende waarden en normen.

Wat is het doel van proactief werken in het kader van outreachend werken?

Het doel van proactief werken is om onderbescherming van burgers tegen te gaan door het hulp- en dienstverleningsaanbod anders aan te pakken, zodat er minder drempels zijn om hulpvragen te stellen en het initiatief volledig bij de burger ligt.

Wat zijn enkele problemen die mensen volgens de tekst ervaren?

Mensen ervaren afhankelijkheid, onevenredige behandeling, negatieve labels en het gevoel niet serieus genomen te worden.

Wat is het doel van een patiënt-georiënteerde houding volgens de tekst?

Het doel is betrokkenheid, respect voor zelfbepaling en begrip voor de gevolgen van bepaalde keuzes.

Wat houdt exposure in, volgens de tekst?

Exposure omvat blootstelling en onderdompeling in de leefwereld van de ander via informele en hartelijke contacten, en gebeurt in verschillende stadia zoals onderdrukking van oordeelsvorming, zuivering, ontvankelijkheid, toewijding en afstemming.

Wat zijn enkele kenmerken van presentiebeoefenaars volgens de tekst?

Presentiebeoefenaars hebben een reflexieve houding, werken integraal, open, empathisch en breed, en voeren geen zware therapeutische gesprekken maar helpen mensen om zich te verbinden en ernstige zaken op een lichtere manier aan te pakken.

Wat is het belang van een waarderende onderzoekende houding volgens de tekst?

Een waarderende onderzoekende houding geeft een gevoel van gelijkwaardigheid.

Wat zijn de drie uitgangspunten van de Franse Revolutie die de basis vormen voor een menswaardig bestaan?

Broederlijkheid, vrijheid, gelijkheid

Waarom is een participatieve basishouding crucial volgens de tekst?

Mensenrechten en grondrechten zijn belangrijk voor sociale rechtvaardigheid, maar vele rechten worden niet bereikt door non take-up of onderbescherming.

Wat bepaalt hoe een menswaardig bestaan wordt en hoe grondrechten worden verwezenlijkt volgens Artikel 23 van de Belgische Grondwet?

Zorg

Waarom is solidariteit crucial om sociale grondrechten te realiseren volgens de tekst?

De houding van afstand en protocollen in management kan de solidariteit verminderen.

Op welke niveaus wordt er samengewerkt volgens de tekst om ontoegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen aan te pakken?

Meso- en macroniveau

Wat zijn enkele oorzaken van isolatie volgens de tekst?

Niet of moeilijk bereikbaar zijn, leidend tot onderbescherming.

Wat staat centraal in het model 'kwaliteit van het leven' volgens Shalock & Verdugo?

Kwaliteit van het leven staat centraal, zonder hiërarchie en met gelijk belang voor alles.

Hoe ondersteunt de sociale werker bij het lichaamelijk welbevinden?

De sociale werker ondersteunt bij het voelen van zelfrespect en zekerheid.

Wat is de rol van de sociale werker bij sociale inclusie?

De sociale werker bekijkt hoe personen zich kunnen betrekken en deelnemen aan de samenleving.

Wat is het belang van outreaching social work volgens de tekst?

Het opnemen van rechten en vermijden van onderbescherming is heel belangrijk.

Hoe kan een actieve benadering van sociaal werk helpen bij het overwinnen van schaamte bij cliënten?

SW neemt initiatief in plaats van wachten op cliënt-aanmeldingen, wat de cliënt helpt om de stap te zetten

Hoe kan toezichthoudende dienstverlening bijdragen aan de aanmeldingsmethode voor hulpverlening?

Het kan verschillende diensten en hulpverleners betrekken bij de aanmeldingsmethode, inclusief politie, justitie en andere diensten

Hoe kan het concept van lage drempels de angst van burgers om zich aan te melden voor hulpverlening verminderen?

Door zorg te dragen voor apparatuur om drempels weg te werken en de angst van burgers om zich te melden te beantwoorden

Hoe kan participatieve basishouding de dienstverlening van sociaal werk beïnvloeden?

Het kan de dienstverlening beïnvloeden door authentie, betrokkenheid, onvoorwaardelijke acceptatie, respect, positief en nabijheid te tonen

Hoe kan structuurwerk bijdragen aan verandering op maatschappelijk niveau?

Het kan signalen naar organisaties brengen en zo bijdragen aan verandering op maatschappelijk niveau en conformeerbaar beleid

Wat zijn de drie soorten van sociaal kapitaal en waarom zijn ze belangrijk voor sociale cohesie?

Cognitief, structureel en verbindend sociaal kapitaal. Ze zijn belangrijk voor sociale cohesie omdat ze vertrouwen, informele/formele netwerken en verbondenheid bevorderen.

Hoe kan quartiermaking bijdragen aan sociale cohesie?

Quartiermaking kan bijdragen aan sociale cohesie door het creëren van een gastvrije omgeving, het opschorten van gewoontes of regels, en het ondersteunen van sociaal kapitaal.

Wat is outreachend werken en hoe kan het helpen bij het bevorderen van welzijn?

Outreachend werken is een werkwijze gericht op kwetsbare doelgroepen die niet of onvoldoende bereikt worden door het huidige dienstenaanbod. Het kan helpen bij het bevorderen van welzijn door zich te richten op de leefwereld van de doelgroep en erkenning van hun waarden en normen.

Wat is het gevoel van leegte-deelname en hoe kan dit leiden tot zorgmijding?

Leegte-deelname is het gevoel van niet opgemerkt of niet gehoord zijn, wat kan leiden tot zorgmijding doordat mensen zich niet meedoen en niet meetellen in de samenleving.

Hoe kan outrechend werken een gevoel van wederzijdse afstemming bevorderen?

Outrechend werken kan een gevoel van wederzijdse afstemming bevorderen door zich te begeven in de leefwereld van de doelgroep en erkenning van hun waarden en normen, waardoor belangrijke behoeften tijdelijk kunnen worden vervuld.

Study Notes

 • Veel mensen vinden het moeilijk om zich te vinden in de regels, taal is lastig en veel gebeurt online. Sommigen hebben het verkeerde label, anderen krijgen labels ondanks hun unieke persoonlijkheid. (People find it difficult to find their way in the regulations, language is difficult and much happens online. Some have the wrong label, others receive labels despite their unique personalities.)

 • Mensen voelen zich soms niet serieus genomen, ze voelen niet geluistert en zelfs gedommeerd. (People sometimes feel not taken seriously, they don't feel heard and even feel stupid. )

 • Afhankelijkheid en onevenredige behandeling zijn een probleem. (Dependency and unequal treatment are issues.)

 • Waarderende onderzoekende houding geeft een gevoel van gelijkwaardigheid. (A respectful investigative attitude gives a feeling of equality.)

 • Mensen worden vaak beoordeeld en gekleed in negatieve labels. (People are often labeled negatively.)

 • Patiënt-georiënteerde houding: betrokkenheid, respect voor de zelfbepaling en begrijp voor de gevolgen van bepaalde keuzes. (Patient-oriented attitude: involvement, respect for self-determination and understanding for the consequences of certain choices.)

 • Presentie is een praktijk waarin je aandachtig en toegewijd bent op een ander, je laat je toegetrokken door hun leefwereld. (Presentie is a practice where you are attentive and engaged with another person, you let yourself be drawn into their life world.)

 • Exposure: blootstelling en onderdompeling in de leefwereld van de ander via informele en hartelijke contacten. (Exposure: exposure and immersion in the other person's life world through informal and heartfelt contacts.)

 • Exposure geschiedt in verschillende stadia: onderdrukking en beheersing van een te snelle oordeelsvorming, zuivering, ontvankelijkheid, toewijding aan de ander en afstemming. (Exposure happens in different stages: suppression and control of hasty judgment, purification, openness, commitment to the other person, and calibration.)

 • Presentiebeoefenaars hebben een reflexieve houding, ze weten waarom mensen zo handelen. (Presentiepractitioners have a reflective attitude, they know why people act the way they do.)

 • Presentiebeoefenaars zijn niet alleen betrokken bij een bepaalde vorm van hulpvragen maar werken integraal, open, doormenend en breed. (Presentiepractitioners are not only involved in a specific type of help requests but work integrally, open, empathetic and broadly.)

 • Presentiebeoefenaars hebben geen harde hulpverlenende gesprekken, maar helpen mensen om elkaar te betrekken en daarvan ernstige zaken af te snijden. (Presentiepractitioners do not have heavy therapeutic conversations, but help people connect and cut through serious issues in a lighter way.)

 • Inclusieve samenleving: het doel is niet de inclusie zelf, maar de toegangelijkheid van zorg en welzijn. Dit is een belangrijk proces van vermaatschappelijking van de zorg.

 • Quartiermaking is een belangrijk proces van sociale inclusie. Het creëert erkenning van kwetsbaarheid, gastvrijheid in niches, de opschorting van gewoontes of regels, en de voorwaarde van de verbindend sociaal kapitaal.

 • Erkenning van kwetsbaarheid: het erkennen van het verschil met andere personen en hoe dit contact moeilijk en ongemakkelijk kan zijn voor zowel kwetsbare burgers als andere burgers.

 • Gastvrijheid: het creëren van een heelkomstige omgeving voor personen die zich uitgesloten voelen. Dit is belangrijk voor het bereiken van sociaal kapitaal en sociale cohesie.

 • Opschorting: het stilleggen van gewoontes of regels zodat aansluiting mogelijk wordt. Sociale integratie wordt hierdoor moeilijk, maar opschorting door de kwartiermaker maakt aansluiting mogelijk.

 • Sociaal kapitaal: het heeft drie soorten: cognitief, structureel, en verbindend. Elk type is belangrijk voor sociale cohesie.

 • Cognitief sociaal kapitaal: het is de vermogens die iemand heeft om anderen te vertrouwen en bijdragen te leveren voor een gevoel van wederkerigheid.

 • Structureel sociaal kapitaal: het is de mate waarin iemand over informele of formele netwerken beschikt die ondersteunend zijn. Deze netwerken bestaat uit zwakkere en sterke banden.

 • Verbindend sociaal kapitaal: het is het gevoel van verbondenheid dat de samenleving samenhoudt. Het vindt plaats op basis van gemeenschappelijke interesses of situaties, en minder op basis van gemeenschappelijke cultuur, status, of overtuigingen.

 • Leegte-deelname: het gevoel van niet opgemerkt of niet gehoord zijn. Deze situatie kan ontstaan wanneer mensen hulp nodig hebben, maar deze niet krijgen, of wanneer mensen zich niet meedoen en niet meetellen in de samenleving.

 • Deelnemers voelden zich soms meer als nummers dan unieke personen. Hierdoor kunnen zij zich moeilijker bereiken en zorgmijders worden. Deelnemers kunnen echter ook ondersteuning krijgen bij het aangaan van sociale contacten en de vervulling van maatschappelijke rollen.

 • Outreachend werken: een werkwijze die geïnspireerd is door een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. De werker richt zich op kwetsbare doelgroepen die niet of onvoldoende bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. De werker doet dit door zich te begeven in hun leefwereld en erkenning van de daar geldende waarden en normen.

 • Leegte: het gevoel van zich niet gezien of gehoord zijn. Dit kan leiden tot een gevoel van zorgmijding en moeilijker bereikbaarheid.

 • Deelnemers kunnen bijgestaan worden bij het opnemen van sociale contacten en de vervulling van maatschappelijke rollen. Deelnemers kunnen ook zichzelf behouden door het vaststellen en goed opvangen van hulpvraag en het krijgen van ondersteuning bij het aangaan van sociale contacten.

 • Outrechend werken is een manier van collaboreren tussen professionelen, vrijwilligers en burgers. Het richt zich op de deelnemers en hun behoeften, in plaats van op de aanbod van de organisatie. Deze methode is flow volgen, ook wel discretionaire ruimte genoemd, en gericht op langetermijnverandering.

 • Quartiermaking is essentieel voor het ontwikkelen van sociaal kapitaal en sociale cohesie. Het creëert een heelkomstige omgeving voor kwetsbare personen en krijgt zijn kracht uit de samenwerking tussen professionelen, vrijwilligers en burgers.

 • Deelnemers zijn unieke personen in unieke situaties, hun behoeften en belangen komen voorop bij outrechend werken. Houden we aan het focus op de behoeften en belangen van de deelnemers, we kunnen sociale cohesie en welzijn bevorderen.

 • Deelnemers kunnen een gevoel van wederzijdse afstemming bereiken door het uitwisselen van zorgverlening en zorgvraag. Deelnemers kunnen ook het gevoel van deelname weergeven door het creëren van gemeenschappelijke interesses en situaties.

 • Outrechend werken is een manier van collaboreren tussen professionelen, vrijwilligers en burgers om kwetsbare doelgroepen te bereiken. De focus ligt op de behoeften en belangen van de deelnemers, en de methode is discretionaire ruimte, flow volgen en langetermijngericht.

 • Quartiermaking is een belangrijk proces om sociale cohesie te bevorderen. Het creëert een heelkomstige omgeving voor kwetsbare personen door het opschorten van gewoontes of regels, de creëren van gastvrijheid, en de ondersteuning van sociaal kapitaal.

 • Deelnemers voelen zich vaak niet als unieke personen in een unieke situatie beschouwd. Het creëren van een gemeenschappelijke ruimte en het focussen op de belangen van de deelnemers kunnen deze gevoelens tijdelijk opheffen en een gevoel van deelname en sociale cohesie bevorderen.

 • Deelnemers kunnen ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ondersteunende netwerken en sociale cohesie. Door samen te werken met professionelen, vrijwilligers en burgers, kunnen deelnemers hun kansen vergroten en een positieve impact op hun omgeving hebben.

 • Outrechend werken is een belangrijk proces om kwetsbare doelgroepen te bereiken. Door zich te begeven in hun leefwereld en erkenning van de daar geldende waarden en normen, kunnen zij deelnemers een gevoel van wederzijdse afstemming geven en belangrijke behoeften tijdelijk kunnen vullen.

 • Quartiermaking is een manier om sociaal kapitaal en sociale cohesie te bevorderen. Door het creëren van een heelkomstige omgeving voor kwetsbare personen en het focussen op de behoeften en belangen van de deelnemers, kunnen zij een positief effect hebben op hun omgeving en hun levens.

 • Quartiermaking is een proces van collaboratie tussen professionelen, vrijwilligers en burgers. Door het opschorten van gewoontes of regels, de creëren van gastvrijheid en de ondersteuning van sociaal kapitaal, kunnen kwetsbare personen een positieve impact op hun leven en hun omgeving hebben.

 • Deelnemers kunnen een positief effect hebben op de samenleving door het creëren van gemeenschappelijke interesses en situaties. Het creëren van deze gemeenschappelijke ruimte kan leiden tot het ontwikkelen van sociaal kapitaal en sociale cohesie.

 • Quartiermaking is essentieel voor het bereiken van sociaal kapitaal en sociale cohesie. Door het

Deze quiz test je kennis over het bewust zijn van je eigen mens- en wereldbeeld als sociaal werker, en hoe dit gerelateerd is aan de methodes, organisaties, betrokken burgers, samenleving en sociaal beleid. Het belang van de drie uitgangspunten van de Franse Revolutie - broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid - voor een menswaardig bestaan wordt belicht.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Wat is sociaal werk?
5 questions

Wat is sociaal werk?

HeartfeltOtter avatar
HeartfeltOtter
Geschiedenis van het sociaal werk
15 questions
Fasen in het Hulpverleningstraject Quiz
0 questions
Inleiding tot het sociaal werk quiz
9 questions

Inleiding tot het sociaal werk quiz

CostSavingTropicalIsland avatar
CostSavingTropicalIsland
Use Quizgecko on...
Browser
Browser