Paglakas ng Simbahang Katoliko

AvidFrenchHorn avatar
AvidFrenchHorn
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Ano ang pangunahing dahilan ng paglakas ng Simbahang Katoliko sa panahon ni Constantine the Great?

Nakita ni Constantine ang pangitaing krus sa kalangitan

Anong opisyal na relihiyon ang ginawang opisyal ni Theodosius I sa Imperyong Roman?

Kristiyanismo

Ano ang isa sa mga kontrobersya o heresy na naipagtagumpayan ng Simbahang Katoliko?

Arianism

Ano ang ipinatupad ng Edict of Milan ni Constantine the Great?

Nagbigay pahintulot sa Kristiyanismo at iba pang relihiyon sa Imperyong Roman

Ano ang ginamit sa First Ecumenical Council at Nicaea upang ayusin ang sigalot patungkol sa kabanalan ni Kristo?

Nicene Creed

Ano ang isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng imperyong Roman sa larangan ng pulitika?

Matinding labanan sa pagiging susunod na emperador na nagdulot ng mapaminsalang digmaang sibil

Ano ang isa sa mga epekto ng paglaki at lawak ng imperyo sa sistema ng transportasyon at komunikasyon?

Hindi naaabot ang iba pang sentrong lungsod

Ano ang isa sa mga epekto ng malawakang paggamit ng mga alipin sa industriya at agrikultura?

Pagkawala ng trabaho ng malaking bilang ng mga plebeian

Ano ang isa sa mga interes na kalimitang pinapansin ng mga Roman na nagdulot din sa pagbagsak ng moralidad?

Mabuhay at makatikim ng luho

Ano ang isa sa mga pangunahing epekto ng malaking agwat sa paghahati ng tao sa lipunan?

Bumagsak ang moralidad at disiplina

Ano ang isa sa mga epekto ng malawakang paggamit ng mga alipin sa industriya at agrikultura?

Nagdulot ng pagbaba ng ekonomiya ng imperyo

Ano ang isa sa mga pangunahing epekto ng malaking agwat sa paghahati ng tao sa lipunan?

Bumaba ang populasyon ng mga lungsod

Ano ang isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng moralidad ng mga tao?

Kawalan ng interes sa luho at kasaganaan

Ano ang isa sa mga epekto ng kakayahan ng mga malalaking lupain na ibigay ang pangangailangan ng lahat?

Nakasagabal sa ekonomiya ng imperyo

Ano ang isa sa mga epekto ng laki at lawak ng imperyo sa sistema ng transportasyon at komunikasyon?

Naging mahirap ang pangangasiwa sa imperyo

Suriin ang iyong kaalaman sa paglakas ng Simbahang Katoliko matapos ang pag-uusig sa sinaunang Kristiyano at ang pagpapatupad ng Edict of Milan ni Constantine the Great noong 313 AD.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser