Operating System Structure and Input-Output Operations

HearteningSanJose avatar
HearteningSanJose
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Ktorá pamäť sa nachádza priamo na čipe procesora a slúži na ukladanie často používaných dát?

Cache

Ktorý typ pamäte je umiestnený priamo v procesore a je najrýchlejší zo všetkých typov pamätí?

Registrová pamäť

Ktorý druh pamäte poskytuje priestor na dlhodobé ukladanie dát, ale je pomalý v porovnaní s cache a RAM?

Magnetický disk

Ktorý z nasledujúcich krokov reprezentuje fázu vykonania inštrukčného cyklu, kedy ALU (aritmeticko- logická jednotka) vykoná inštrukciu?

Fáza vykonania inštrukcie (Execute)

Ktorý typ pamäte sa nachádza priamo na chipe procesora alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a slúži na ukladanie často používaných dát?

Cache

Čo je úlohou operačného systému (OS)?

Spravovať počítačový hardvér

Aká je úloha klávesnice v rámci vstupno-výstupných operácií?

Prijímanie vstupu od používateľa prostredníctvom stlačenia kláves

Čo zahŕňa vykonanie inštrukcie podľa textu?

Získať inštrukciu z pamäte, zistiť o akú inštrukciu ide a vykonať inštrukciu

Aký je účel monitora v rámci výstupných operácií?

Zobrazovanie grafiky a textu používateľovi

Čo je nevyhnutné pripraviť pre vykonanie inštrukcie podľa textu?

Pripraviť dáta pre jej vykonanie

Ktorá pamäť je umiestnená priamo na čipe procesora a slúži na ukladanie často používaných dát?

Registrová pamäť

Ktorý typ pamäte je rýchlejší ako tradičné pevné disky, ale stále menej rýchly než cache a RAM?

Flash pamäť

Ktorý z nasledujúcich krokov reprezentuje fázu výberu operandu v inštrukčnom cykle?

Fáza výberu inštrukcie (Fetch)

Aké typy pamätí sa nachádzajú priamo na chipe procesora alebo v jeho bezprostrednej blízkosti?

Cache a Registrová pamäť

Ktorý druh pamäte poskytuje veľký priestor na dlhodobé ukladanie dát, ale je pomalý v porovnaní s cache a RAM?

Disková pamäť

Čo zabezpečuje operačný systém (OS) v počítačovom systéme?

Zabezpečuje korektné fungovanie počítačového hardvéru

Ktoré zariadenie vykonáva vstupné operácie získavania informácií o polohe a stave myši?

Myš

Čo je potrebné urobiť pred vykonaním inštrukcie v rámci inštrukčného cyklu?

Získať inštrukciu z pamäte

Aký je účel výstupného operátora reproduktor v počítačovom systéme?

Reprodukcia zvuku alebo hudby

Ktorá časť počítačového hardvéru poskytuje priestor na dlhodobé ukladanie dát, ale je pomalá v porovnaní s cache a RAM?

Disková jednotka

Learn about the structure of an operating system and its role in managing computer hardware. Explore input-output operations such as keyboard input, mouse functions, and microphone usage.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Understanding Input/Output (I/O) Devices
5 questions
Computer Operating System Basics Quiz
10 questions
Fundamentals of Computer Systems Quiz
14 questions
Computer Hardware and Software Quiz
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser