Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)

PrivilegedStarfish417 avatar
PrivilegedStarfish417
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is het doel van objectgeoriënteerde analyse en ontwerp (OOAD)?

Risico's verminderen en bedrijfswaarde verhogen

Wat waren de belangrijkste zorgen in de vroege dagen van objectgeoriënteerde technologie?

Communicatie-efficiëntie en leercurves

Wat waren enkele van de vroege objectgeoriënteerde methodologieën geïnspireerd door?

Computer Aided Software Engineering (CASE) tools

Wat zijn de uitvoer van OOAD-activiteiten?

Analysemodellen en ontwerpmodellen

Wat was de rol van de Three Amigos in de ontwikkeling van objectgeoriënteerde technologie?

Het ontwikkelen van Unified Modeling Language (UML)

Wat is het doel van objectgeoriënteerde analyse en ontwerp (OOAD)?

Het gebruik van visuele modellering om de communicatie met belanghebbenden te begeleiden

Wat waren de belangrijkste zorgen in de vroege dagen van objectgeoriënteerde technologie?

Gebrek aan communicatie-efficiëntie en lange leercurves

Wat zijn de uitvoer van OOAD-activiteiten?

Zowel analysemodellen (OOA) als ontwerpmodellen (OOD)

Wat waren enkele van de vroege objectgeoriënteerde methodologieën geïnspireerd door?

Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson

Welke pioniers begonnen in 1994 samen te werken om de Unified Modeling Language (UML) te ontwikkelen?

Three Amigos of Rational Software

Leer meer over de technische benadering van objectgeoriënteerde analyse en ontwerp in de moderne software-engineering en hoe dit wordt toegepast in de softwareontwikkelingsproces voor stakeholder communicatie en productkwaliteit.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser