Nernst Equation and Cell Potential

SaneLesNabis avatar
SaneLesNabis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

Wat is de definitie van een redoxreactie?

Een reactie waarbij de energie die vrijkomt bij een spontane reactie wordt omgezet in elektrische energie

Wat gebeurt er in een elektrolyse?

Elektrische energie wordt gebruikt om een niet-spontane reactie te laten optreden

Welk oxidatiegetal heeft waterstof in een verbinding?

+I

Wat is het oxidatiegetal van zuurstof in een verbinding?

-II

Wat is het oxidatiegetal van het vrije element in een verbinding?

0

Hoe wordt het oxidatiegetal van niet-metaal elementen bepaald?

Maximaal gelijk aan het groepsnummer en minimaal het groepsnummer min 8

Wat is de som van de oxidatietoestanden van alle atomen in een molecuul (ion) in relatie tot de lading van het ion?

Gelijk aan de lading van het ion

Wat is de standaard reductiepotentiaal?

Het verband tussen potentiaal en reductie reactie bij een concentratie van 1 M en druk van 1 atm voor een referentie elektrode

Wat gebeurt er in galvanische cellen?

Oxidatie en reductie vinden fysisch gescheiden plaats, met elektronentransfer via een uitwendige geleider

Wat is de functie van een zoutbrug in galvanische cellen?

Om ionenbalans te handhaven tussen de twee halfcellen

Hoe wordt evenwichtspotentiaal berekend in thermodynamica van redoxreacties?

Met behulp van het logaritme van de verhouding tussen concentraties en de Faraday constante bij 298 K

Wat is de rol van water toevoegen aan een redoxreactie in zuur midden?

Om balans te brengen voor de O en H atomen in de reactie

Wat is de potentiaal van een galvanische cel bepaald door?

De oxidatie- en reductiereacties bij specifieke concentratie- en drukomstandigheden

Wat is het doel van het toevoegen van elektronen aan elke halfreactie in een redoxreactie?

Om balans te brengen in lading

Wat is de naam van de elektrochemische cel waarbij een continue toevoer van reagentia nodig is om te blijven functioneren?

Brandstofcel

Wat voor soort batterij is opgebouwd uit galvanische cellen of een combinatie daarvan?

Secundaire batterijen

Wat is het nadeel van lithium, ondanks zijn kleine molaire massa en hoge oxidatiepotentiaal?

Het heeft een hoge reactiviteit

Wat is de naam van de secundaire batterij met veilige en milieuvriendelijke eigenschappen, snel oplaadbaar en geen memory effect?

Lithium-ijzerfosfaat-accu

Wat gebeurt er bij de elektrolyse van water bij elektrische stimulering?

Water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof

Wat is de mogelijke reactie aan de anode van een galvanische cel?

Waterstof in gas vorm

Wat is de naam van de reactie waarbij natriumionen zijn uitgewisseld tegen chloride-ionen bij elektrolyse van natriumchloride-oplossing in water?

Ionenuitwisselingsreactie

Wat is de formule om lading te berekenen in een elektrolyse cel?

Lading (C) = stroom (A) x tijd (s)

Hoeveel mol e- zijn nodig om 1 mol Ca te produceren volgens de gegeven elektrolyse reactie?

2 mol e-

Wat is de voornaamste toepassing van elektrocoating?

Automatiseerbaar proces

Wat is de voornaamste doel van elektroplating?

Bescherming van het materiaal

Wat gebeurt er bij galvanovorming?

Metalen worden afgezet op een model dat verwijderd en hergebruikt kan worden

Wat zijn de producten aan de anode en kathode bij elektrolyse van gesmolten CaCl2?

Anode: Cl2 (g), Kathode: Ca (s)

Wat is de relatie tussen stroom (A) en lading (C)?

1A = 1C/s

Study Notes

 • De Nernst vergelijking: regel om de celpotentiaal voor een redoxreactie te bereken, afhankelijk van concentratie, temperatuur en constante redoxpotentieel.
 • Influus van concentratie op celpotentiaal: hogere concentratie van een ion leidt tot negatievere potentiaal.
 • Galvanische cel met verschillende ionconcentraties in halfcellen: concentratiecel, waarbij de potentiaal verschilt door verschillende ionconcentraties in elke halfcel.
 • Batterijen: een elektrische stroombron, opgebouwd uit galvanische cellen of een combinatie daarvan.
 • Primaire batterijen: niet oplaadbaar, met een vaste chemische samenstelling en een beperkte levensduur.
 • Lithium batterijen: primaire batterij met kleine molaire massa en hoge oxidatiepotentiaal. De reactiviteit van lithium is echter een nadeel.
 • Lithium-ion batterijen: secundaire batterij, waarbij lithiumionen tussen de elektroden worden getransfereerd.
 • Lithium-ijzerfosfaat-accu: secundaire batterij met veilige en milieuvriendelijke eigenschappen, snel oplaadbaar en geen memory effect.
 • Brandstofcellen: elektrochemische cel waarbij een continue toevoer van reagentia nodig is om te blijven functioneren.
 • Corrosie: ontaarding van metalen door elektrochemische processen, met als uitslag het vormen van rode rozijn op het ijzeren oppervlak.
 • Preventie van corrosie: bescherming door tin, gegalvaniseerd ijzer, passivatie, legeringen of roestvrij staal.
 • Elektrolyse: proces waarbij elektrische energie wordt gebruikt om een niet spontane chemische reactie te laten opgaan.
 • Elektrolyse van gesmolten natriumchloride: totale reactie waarbij natriumchloride smelt en zoutgas vormt.
 • Elektrolyse van water: reactie waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof bij elektrische stimulering.
 • Elektrolyse van natriumchloride-oplossing in water: reactie waarbij natriumionen zijn uitgewisseld tegen chloride-ionen.
 • Mogelijke reacties aan de anode en kathode van een galvanische cel: verschillende reacties kunnen plaatsvinden aan de anode en kathode.
 • De reactie aan de anode van een galvanische cel: mogelijke reacties zijn chloride-ionen in water of waterstof in gas vorm.
 • De reactie aan de kathode van een galvanische cel: mogelijke reacties zijn water en chloride-ionen of waterstof en chlorine-gas.

Test je kennis over de Nernst-vergelijking en de invloed van concentratie op de celpotentiaal in de context van galvanische cellen en redoxreacties. Leer hoe pH de celspanning beïnvloedt en oefen met het berekenen van celpotentialen bij verschillende concentraties en temperaturen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser