Module 5: Interpersonal Relationships and Self-sufficiency

YouthfulJade avatar
YouthfulJade
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

Anong kahulugan ng 'pakikipagkapwa-tao'?

Kakayahang maunawaan at makaramdam ng damdamin ng ibang tao

Ano ang maaaring maging epekto ng labis na personalismo o labis at di makatwirang pakikisama?

Pagkakaroon ng katiwalian at kabulukan sa lipunan

Ano ang isang katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa?

Makabuluhan at nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao

Ano ang isa sa mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikpag-ugnayan sa kapwa na nabanggit sa teksto?

Paggalang sa pagiging indibidwal ng kapwa

Ano ang kontribusyon ng kabutihang panlahat sa buhay ng tao?

Napatunayan na madalang magkasakit, madaling gumaling, mahaba ang buhay, at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay

Ano ang kahulugan ng 'pakikipagkapwa' ?

Pagtugon sa pangangailangan ng iba nang may paggalang at pagmamahal

Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ?

Maging panlipunang nilalang

Ano ang kahalagahan ng pagbubuo at pagsali sa mga samahan ?

Nakatutulong ito sa pagpapahayag ng panlipunang aspekto ng pagkatao

Ano ang implikasyon kung mamuhay tayo nang walang pakikisama sa kapwa?

Maaring hindi matugunan ang mga pangangailangan na maari lamang matugunan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa

Ano ang isa sa mga sangkap ng pagkakaibigan ayon sa The Heart of Friendship ni James and Savary?

Presensiya

Ano ang hindi kahinaan kundi kalakasan ng isang tao ayon sa teksto?

Pagpapatawad

Ano ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan ayon sa teksto?

Paghahangad ng mabuti para sa isang kaibigan

Ano ang pangunahing naidudulot ng pagkakaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao ayon sa teksto?

Nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili

Anong uri ng pagkakaibigan ang nakabatay sa pansariling kasiyahan ayon kay Aristotle?

Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan

Ano ang kahulugan ng 'pakikipagkaibigan' ayon sa teksto?

Ito ay pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga.

Ano ang kahalagahan ng malinaw na hangarin sa pakikipagkaibigan ayon sa teksto?

Nakakasiguro ito na magkakaroon ng masalimuot na proseso para sa wagas na pagkakaibigan.

Ayon kay Aristotle, ano ang katangian ng tunay na pakikipagkaibigan?

Sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba.

Anong prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikpag-ugnayan sa kapwa ang nabanggit sa teksto?

Pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayan

Ano ang maaring maging resulta kapag hindi napagyayaman ang simpleng ugnayan sa pakikipagkaibigan?

Hindi magiging possible ang makabuo ng malalim na pagkakaibigan.

Explore the emotional impact of solitude and silence on an individual's well-being and the innate need for social interaction. Understand the concept of human beings as social creatures and their interdependence on others for fulfilling various needs.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser