Mga Kustombre at Etiketa sa Pilipinas

FunnySaxhorn avatar
FunnySaxhorn
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang kultural na impluwensiya sa Pilipinas na nagmula sa Espanya, Estados Unidos, at Latin America?

Espanyol

Anong kagandahang-asal na ipinapakita ng mga tao sa Pilipinas kapag sila'y inaanyayahan sa pagkain?

Agad tinatanggihan ang imbitasyon

Ano ang kahalagahan ng 'face' o pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa kultura ng Pilipinas?

Mahalaga sa pakikitungo sa ibang tao

Ano ang implikasyon kapag ang isang Pilipino ay nagsabi ng 'maybe' o 'yes' kahit na ang totoo ay 'no'?

Ito ay isang maling praktis

Anong konsepto sa oras ang hindi mahalaga sa kultura ng Pilipinas?

Pagsunod sa oras

Ano ang karaniwang paraan ng pagbati ng mga lalaki at babae sa Pilipinas?

Pagkumpas ng kamay at pagtaas-baba ng kilay

Ano ang karaniwang pamamaraan ng pangungumusta ng mga lalaki at babae sa isang business meeting o okasyon?

Pagsalubong at pagkaway ng kamay

Anong senyales ang nagpapakita ng respeto sa Pilipinas?

Paglapat ng kamay sa noo

Anong kadalasang ginagamit na tawag sa mga propesyonal sa Pilipinas upang ipakita ang respeto?

Dr./Atty./Engr./Arch./Prof.

Ano ang karaniwang paraan ng pagsasabi ng 'paalam' sa Pilipinas?

Pagtango at pagkaway

Study Notes

Kultural na Impllwendisa sa Pilipinas

 • Ang kultural na impluwensiyang nagmula sa Espanya ay nakita sa mga tradisyonal na pagkain, arkiyetektura, at mga piyesta.
 • Ang mga impluwensiyang Amerikano ay makikita sa mga modernong istilo ng musika, moda, at mga teknolohiya.
 • Ang mga impluwensiyang Latin American ay makikita sa mga tradisyonal na sayaw at mga piyesta.

Kagandahang-Asal sa Pagkain

 • Ang mga tao sa Pilipinas ay nagpapakita ng kagandahang-asal kapag sila'y inaanyayahan sa pagkain sa pamamagitan ng pag-aanyaya ng mga bisita sa mesa.
 • Ang pagpapakita ng paggalang sa mga bisita ay isang mahalagang asal sa kultura ng Pilipinas.

Kahalagahan ng 'Face' sa Kultura ng Pilipinas

 • Ang 'face' o ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay isang mahalagang aspeto sa kultura ng Pilipinas.
 • Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay makikita sa mga ugali ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na buhay.

Komunikasyon sa Pilipinas

 • Ang pagsasabi ng 'maybe' o 'yes' kahit na ang totoo ay 'no' ay isang karaniwang ugali ng mga Pilipino upang hindi mangyari ang konklusyon o hindi makabuti.
 • Ang mga tao sa Pilipinas ay kadalasang hindi direktang nagpapahayag ng kanilang saloobin sapagkat gusto nilang mapanatili ang kanilang dignidad.

Konepto ng Oras sa Pilipinas

 • Ang oras ay hindi mahalaga sa kultura ng Pilipinas sapagkat ang mga Pilipino ay kadalasang hindi nagpapahalaga sa oras.

Mga Pagbati sa Pilipinas

 • Ang karaniwang paraan ng pagbati ng mga lalaki sa Pilipinas ay ang pagbati sa mga kamay o sa mga balikat.
 • Ang karaniwang paraan ng pagbati ng mga babae sa Pilipinas ay ang paghawak ng mga kamay o mga beso sa mga pisngi.

Pangungumusta sa Business Meeting

 • Ang karaniwang pamamaraan ng pangungumusta ng mga lalaki at babae sa isang business meeting o okasyon ay ang pagpapakita ng kanilang mga carte de visite o mga calling cards.

Respeto sa Pilipinas

 • Ang senyales ng respeto sa Pilipinas ay ang pagpapakita ng kagalang-galang sa mga nakatatanda o mga autoridad.
 • Ang mga propesyonal sa Pilipinas ay kadalasang tinatawag na 'sir' o 'ma'am' upang ipakita ang respeto.

Pagpapaalam sa Pilipinas

 • Ang karaniwang paraan ng pagsasabi ng 'paalam' sa Pilipinas ay ang pagpapakita ng kagalang-galang sa mga taong iiwanan.

Matuto tungkol sa mga kustombre, etiquette at paraan ng pamumuhay sa Pilipinas. Kilalanin kung paano naapektuhan ng Westernisasyon ang kultura at pamumuhay sa bansa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser