Mga Kaalaman Tungkol sa Tikbalang

FaultlessPiano avatar
FaultlessPiano
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang likas na kakayahan ng tikbalang ayon sa teksto?

Magpalit-anyo sa tao o hayop

Saan sinasabing naninirahan ang tikbalang ayon sa kwento?

Sa mga bundok at kagubatan

Ano ang maaaring gawin ng tao upang maiwasan ang pagkaligaw o pinsala mula sa tikbalang ayon sa teksto?

Magsuot ng baligtad na damit

Ano ang pangkaraniwang anyo ng katawan ng tikbalang?

Meron itong ulo at paa ng kabayo

Paano maaaring magbago ang laki at hugis ng tikbalang ayon sa teksto?

Magbago sa laki at hugis

Ano ang ginagawa ng manananggal kapag sumapit na ang hatinggabi?

Nagpapalit ng anyo

Ano ang kakayahan ng manananggal kapag magbago ito ng anyo?

Hatiin ang katawan

Ano ang paborito raw kainin ng manananggal?

Sanggol sa sinapupunan

Saan sinasabing nagmumula ang mga manananggal base sa teksto?

Mga rehiyong Bisaya ng Pilipinas

Ano ang pangunahing ayaw kainin ng mga manananggal?

Bawang, asin, at banal na tubig

Study Notes

Mga Nilalang ng Mitholohiya ng Pilipinas

  • Ang tikbalang ay isang nilalang na may ulo at mga paa ng kabayo at katawan ng tao, naninirahan sa mga bundok at kagubatan.
  • May kakayahang magpalit-anyo sa isang tao o hayop, magpakawala, o magbago ng laki at hugis.
  • Upang maiwasan ang pagkaligaw o pinsala mula sa tikbalang, maaaring magsuot ng baligtad na damit, humingi ng pahintulot sa pagdaan, o makakuha ng isa sa mga tinik ng buhok nito bilang anting-anting.

Mga Manananggal

  • Ang manananggal ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan.
  • Nagpapalit ng anyo kapag sumapit na ang hatinggabi.
  • May kakayahang hatiin ang katawan at tinutubuan din ito ng pakpak na parang sa paniki.
  • Paborito kainin ng mga manananggal ang sanggol sa sinapupunan ng isang babaeng nagdadalang-tao gamit ang kanilang dila na kasing nipis ng karayom at kayang humigop ng dugo.
  • Ang mga manananggal ay sinasabing nagmumula sa mga rehiyong Bisaya ng Pilipinas, lalo na sa mga lalawigan ng Capiz, Iloilo, Bohol at Antique.
  • Ayaw din ng bawang, asin, at banal na tubig, tulad ng mga bampira, aswang, at iba pang mga nilalang ng alamat.

Discover the fascinating creature in Filipino folklore known as the 'tikbalang'. Learn about its physical features, abilities, and how to avoid getting lost or harmed by it. Test your knowledge on this mythical being!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mengenai Timbalan YDPA
18 questions

Mengenai Timbalan YDPA

BetterKnownSonnet avatar
BetterKnownSonnet
Use Quizgecko on...
Browser
Browser