Medieval History: Invasions, Society, and Wars

ExquisiteGravity avatar
ExquisiteGravity
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Qui va ser el detonant de la revolució francesa?

La presa de la Bastilla

Qui va inventar la màquina de vapor?

James Watt

Quin arquitecte del modernisme destaca a Catalunya?

Antoni Gaudí

Què és una epidèmia?

Una enfermedat que es propaga ràpidament afectant a molta gent

Què es va descobrir l'any 1492?

L'Amèrica

Qui van invair la península Ibèrica en primer lloc?

Visigots

Quan va apareixer la impremta?

1450

Quins eren els dos bàndols durant la Guerra Civil Espanyola?

Bàndol republicà i bàndol revoltat

Què és una dictadura?

Un sistema de govern on tot el poder es concentra en una sola persona per la força o violència

Per què va ser important la revolució industrial?

Va suposar canvis econòmics i socials a través de la mecanització i el transport de mercaderies

Quan va tenir lloc la Revolució Francesa?

1789

Per què es va produir la Revolució Francesa?

Per una situació socioeconòmica desequilibrada amb classes socials ben definides

Quan es va produir el gran èxode rural a Espanya?

Entre el 1960 i el 1980

Per què es van enderrocar les muralles d'algunes ciutats?

Per l'augment de la població i la necessitat d'edificar i fer créixer la ciutat

Què va ser la Guerra Freda?

Un enfrontament polític, econòmic i cultural que va durar des del 1945 fins el 1989

Què va passar a la Cimera de Malta?

Gorbatxov i George Bush van anunciar el final de la Guerra Freda, l'any 1989

Quins dos bàndols es van enfrontar en la primera guerra mundial?

Els imperis centrals (austrohongarès i Alemanya) i la Triple Entesa (Gran Bretanya, França i Rússia)

Què afavoreix, l'any 1917, la derrota d'Alemanya?

L'entrada dels EEUU a la guerra

Study Notes

Èxode Rural a Espanya

 • L'èxode rural es va produir a Espanya entre 1960 i 1980.

Parts d'una Ciutat

 • Les tres parts d'una ciutat són: centre, perifèria i eixample.
 • El centre és la part més antiga d'una ciutat.

Guerra Freda

 • La Guerra Freda va durar de 1945 a 1989.
 • No hi va haver enfrontament armat.
 • Estats Units i la Unió Soviètica van ser els dos principals blocs implicats.
 • A la Cimera de Malta, Gorbatxov i George Bush van anunciar el final de la Guerra Freda l'any 1989.
 • El Mur de Berlín també era conegut com "el mur de la vergonya".

Guerres Mundials

 • La Primera Guerra Mundial va tenir lloc de 1914 a 1918.
 • Els dos bàndols enfrontats van ser els imperis centrals (austrohongarès i Alemanya) i la Triple Entesa (Gran Bretanya, França i Rússia).
 • L'entrada dels EEUU a la guerra afavorí la derrota d'Alemanya l'any 1917.
 • La Segona Guerra Mundial va tenir lloc de 1939 a 1945.

Història d'Espanya

 • Els pobles germànics van envair la península Ibèrica en aquest ordre: visigots, musulmans i cristians.
 • La societat medieval es dividia en rei, noblesa, clergat, cavallers, artesans, comerciants i pagesos.
 • Una ciutat medieval tenia castell, places, muralles, catedrals i cases.

Guerra del Francès i Guerra Civil Espanyola

 • La Guerra del Francès es va produir l'any 1808.
 • La Guerra Civil Espanyola es va produir de 1936 a 1939.
 • Els dos bàndols enfrontats van ser el bàndol republicà i el bàndol revoltat.

Règims Polítics

 • La dictadura és un règim polític que concentra tot el poder en una persona.
 • La democràcia és una forma de govern en què el poble pot exercir el seu poder i participació.

Revolució Industrial

 • La revolució industrial es va produir degut a l'invent de la màquina de vapor, que va suposar grans canvis en la fabricació i producció d'objectes.
 • Va suposar un canvi en el transport de mercaderies i va passar de ser agrària i artesanal a ser mecanitzada.

Revolució Francesa

 • La revolució francesa es va produir l'any 1789.
 • Va ser deguda a la situació socioeconòmica: Monarquia de Lluís XVI, crisi econòmica per males collites i diferència de classes.
 • Es va crear l'Assemblea Nacional, que redactà una constitució per defensar els seus drets.

Diversos

 • James Watt va inventar la màquina de vapor.
 • Antoni Gaudí és un arquitecte del modernisme que destaca a Catalunya.
 • La burgesia era una classe social de comerciants, artesans... que no estaven sotmesos a un senyor feudal i que tenien una economia sòlida.
 • Un exemple d'epidèmia és la gota, pneumònia, escarlatina, viruela...
 • Amèrica va ser descoberta l'any 1492 per un grup d'espanyols liderats per l'italià Cristòfor Colom.
 • La impremta va aparèixer l'any 1450.

Test your knowledge of medieval history with questions about the invasions of the Iberian Peninsula, social structure, city locations, and key wars like the French War and the Spanish Civil War.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser