मराठी भाषा क्विज - ज्ञान की परीक्षा

AdmiringParadise avatar
AdmiringParadise
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

मराठी भाषेच्या वापरात नमूद आहे

महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनी

मराठी भाषेची आधिकारिक भाषा कोणती आहे?

महाराष्ट्र

मराठी भाषेचा वापर कोठेही आहे?

भारतात आणि गोव्यात

मराठी भाषेच्या अधिकृत बोलण्याच्या संख्येची किती आहे?

२२ मिलियन

मराठी भाषा क्विज - मराठी भाषा बारे में जानें और अपनी ज्ञान को मापें। इस क्विज में मराठी भाषा के महत्वपूर्ण त

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser