quiz image

Manipulative Therapy for Muscle Lesions in Kaslar ve Gövde

WonderfulMoscovium avatar
WonderfulMoscovium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Tendinitiste aşağıdakilerden hangisi görülmez?

Tendon boyunca meydana gelen kısalmalar

Transvers friksiyon masajının görevi nedir?

Tendondaki skar dokusunu parçalamak

Tendinit tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

Tendon uzatma egzersizleri

Lokal hidrokortizon infiltrasyonunun etkisi nedir?

Tendondaki inflamasyonu önler

Kas kasıldığında tendonda meydana gelen longitudinal hareketin sonucu nedir?

Tendonda sürtünme artışı ve ağrı oluşumu

Learn about the correct application of manipulative therapy for muscle lesions in acute and chronic conditions. Understand the importance of pressure, duration, and timing for effective treatment and prevention of adhesions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Muscle Energy Technique Quiz
10 questions
Muscle Energy Technique Quiz
5 questions
Friction Manipulation in Massage Therapy
11 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser