Linear Equations in Two Variables - Solving by Elimination Method in Marathi

FreedGarnet avatar
FreedGarnet
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

21 Questions

अांश आणि छे द दोन्ही 6 िे कमी केल्यास अांशाच्या पटाची संख्या किती असेल?

12

जर अांशाच्या पटाची संख्या 16 असेल तर अांश व छे द दोन्ही किती असेल?

10

अांशाच्या पटाच्या संख्येनुसार अांश व छे द दोन्ही किती असेल?

8

जर अांश व छे द दोन्ही 4 दरम्यान आहेत तर अांशाच्या संख्येची वेळ किती असेल?

6

अांश आणि छे द दोन्ही 6 िे कमी केल्यास अांशाच्या गुणांकाची संख्या किती असेल?

2

समीकरण (I) आणि (II) यांची मद्धले विचार काय आहे?

x - y = 1

दोन्ही समीकरणांची बेरीज करण्याचा उपाय काय आहे?

7x + 7y = 21

समीकरण (II) मध्ये x+y किती आहे?

1

समीकरण (III) मध्ये x किती आहे?

2

समीकरण (IV) मध्ये y किती आहे?

1

समीकरण (V) मध्ये x किती आहे?

1/17

समीकरण (VI) मध्ये y किती आहे?

16/17

समीकरण (VII) मध्ये x+y किती आहे?

1

दोन्ही समीकरणांच्या बेरीजीत किती गुणांक आहेत?

7

गुणांक चाचणीचा उपाय काय आहे?

17x + 17y = 17

दिलेल्या प्रश्नात, $x + 1 = 2(y + 1)$ समीकरणाची साधीसाठी निश्चितीकरण करा.

$x - 2y = -1$

क्रमांक द्वारे समीकरणांचे समाधान कसे केले जाते?

समीकरणांची संख्या ठरविली आणि प्रत्येक समीकरणांच्या समाधानाच्या दिशेनुसार तोंड केले जाते.

दिलेल्या प्रश्नात, $3x - y = 2$ समीकरणाच्या साधीसाठी योगखील मूल्य काय आहे?

$x=3, y=7$

क्रेमरच्या पद्धतीचा वापर कोणत्या प्रकारच्या समीकरणांसाठी केला जातो?

अनेक समीकरणांसाठी एकची समाधान साठविण्यासाठी.

समीकरणांच्या समाधानासाठी निश्चितीकरण कसे केले जाते?

समीकरणांच्या संख्या ठरविली जाते आणि त्यांच्या समाधानांची दिशा ठरविली जाते.

समीकरण $x + 1 = 2(y + 1)$ मुळे कशाची वापरे करू शकता?

समीकरणांच्या दोन्ही भागांमध्ये 1 घटक घेतल्याने निश्चितीकरण केले जाते.

प्रश्नांच्या समाधान करण्यासाठी दोन समीकरणे दिलेल्या समीकरणांचे पर्याय वापरता येतात. समीकरणांच्या व्यवस्थापनाद्वारे प्रश्न सुलझावयाचे आहे.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser