Late Ottoman Empire Debt Management Document Quiz

SteadiestLosAngeles avatar
SteadiestLosAngeles
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Osmanlı Devleti'nin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesini sağlamak amacıyla 1881'de yayımladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Londra Sözleşmesi

Hangi belge, Osmanlı Devleti'nin borçlarının faizini ödeyemez hale geldiği son dönemlerde yayımlanmıştır?

Muharrem Kararnamesi

Hangi belge, Osmanlı Devleti'nin borç alınan devletlerin, bankaların ve şahısların menfaatlerini korumayı amaçlamıştır?

Londra Sözleşmesi

Milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi ve Bati Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birliklerinin komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması kararı aşağıdaki etkinliklerden hangisinde alınmıştır?

Sivas Kongresi

Aşağıdakilerden hangisi Ali Fuat Paşa'nın Bati Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birliklerinin komutanlığına atanmasının kararlaştırıldığı etkinlikler arasında yer almamaktadır?

Erzurum Kongresi

Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde Amasya Genelgesi ile ilgili olarak Milli cemiyetlerin birleştirilmesine dair kararlar alınmıştır?

Amasya Mülakatı

Test your knowledge of the document published by the Ottoman Empire in 1881 to protect the interests of the states, banks, and individuals from whom they had borrowed, and to ensure the regular payment of their debts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser