Kiryat Ono - History and Development

ImmenseAzalea avatar
ImmenseAzalea
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

38 Questions

מה הייתה תפקידו של רבי עקיבא בישיבת בני ברק?

המורה הראשי

מה האופי של בני ברק בתקופת בית שני?

עיר יהודית

מי מהחכמים הבאים ללמוד בבני ברק?

חנניה בן חכינאי

איזו דת הייתה מיוחסת לבני ברק בתקופת בית שני?

דת יהודית

מתי נוסדה בני ברק?

בשנת 1924

מה האדמות שבני ברק נקנו באמצעות החברה 'גאולה בע"מ'?

1020 דונם

מה התחברות בני ברק ליציאת מצרים?

היא נזכרת בהגדה של פסח

מתי נוסדה העיר בני ברק?

בי"א בסיוון תרפ"ד

מה היה משמעותו של המחלף מסובים שנמצא אצל העיר?

מעשה שבו אנשים מתחלפים לעשות משהו אחר

מהו השמ העתיק של העיר?

"תלהּ"

מה היו המתיישבים הראשונים בבני ברק?

'בני העלייה הרביעית'

איזו חברה רכשה את האדמות באמצעות מחמד אל-ח'ירייה?

'חברת 'גאולה בע"מ''

איך נבנו בני ברק?

'על ידי חברת 'גאולה בע"מ''

?מה מתוויג לשמו של מחלף מסובים

מה היה תפקידו של בנק בני ברק למושבה?

לסייע ברכישת קרקעות והרחבת המושבה

מה הייתה המשימה הראשית של המושבה בראשיתה?

גידול פירות הדר

מה היה צביון העירוני שנתן למושבה קרבתה לתל אביב?

עירוני

מי היה האדריכל שהוזמן לתכנון הראשוני של המושבה?

יוסף טישלר

מהו חקלאות אחרת שעסקו בה במושבה?

גידול בקר לחלב

איזו פעולה נעשתה כדי להרחבת שטח המושבה?

אחד או יותר מדווי או מאגדה

מה היה שמו של המתכנן והאדריכל הראשון של 'בני ברק'?

יוסף טישלר

מה הוקם בבני ברק גבעת רוקח?

מושבה ראשונה

מי היה 'החזון איש'?

אברהם ישעיה קרליץ

מה התיישב בגבעת רוקח שבבני ברק בשנת 1933?

החזון איש

מה היה משמעותו של הרב אברהם ישעיה קרליץ לפרנסי המושבה?

נתן להם כסמכות דתית עליונה

מהו המדרון שעליו היו הבתים של 'בני ברק'?

המדרון הצפוני של המושבה

מה מהבאים לא היה אחד מ-18 בתי 'בני ברק' שנבנו בשנות ה-30?

'מדרשת טחנה'

מה מהבאים לא היה מהעבודות האחרונות של יוסף טישלר?

'מדרשת טחנה'

מה מ-1930 לאחר בניית 'בני ברק', מה עשה מפעל העורות של 'פרגמן'?

התחדש בבני ברק

מתי נמכרו 25 מגרשי 'בני ברק'?

1933

מה תרם מעמדו של החזון איש בציבור החרדי והרחב?

ההפיכת המושבה למרכז יהודי חשוב

מה היה השם של החזון איש?

חיים עוזר גרודזנסקי

מהו תפקידו של החזון איש בציבור החרדי בארץ ישראל?

להיות סמכות בקרב הציבור החרדי

מהו מעמדו של החזון איש בציבור החרדי ובציבור הרחב?

תרמ להתקדמות חינוך בארץ ישראל

מה מהבאים אינו נכון לגבי החזון איש?

הוא נחשב למושבה חרדית חשובה

מה מהבאים הכי מתאים לתיאור מעמדו של החזון איש?

בעל מעמד מרכזי בציבור החרדי והרחב

מה מתוך הבאים אינו תרומתו של החזון איש למושבה?

התעלמות מבעיות היומיום

מי כתב את שמו של החזון איש בארץ ישראל?

הרב חיים עוזר גרודזנסקי

Learn about the history and development of Kiryat Ono, a Jewish settlement that played a significant role in the urbanization of the area near Tel Aviv. Explore its initial planning, agricultural activities, and urban expansion efforts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser