खस मल्ल राज्यको इतिहास र संग्रहालयको क्विज
5 Questions
1 Views
3.4 Stars

खस मल्ल राज्यको इतिहास र संग्रहालयको क्विज

Created by
@HonestLepidolite

Questions and Answers

नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो?

सिञ्जामा

नेपाल टुकिएको समय के हो?

वि. सं. १२०७ (ई. ११५०)

नेपालको राजधानी कुन शहरलाई बनाइएको थियो?

सिंजाला

नेपालको पूर्वमा कुन जिल्ला छ?

<p>नुवाकोट</p> Signup and view all the answers

नेपालको उत्तरमा कुन देश छ?

<p>तिब्बत</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Nepal: Language, Borders, and Achievements Quiz
5 questions
Nepal: Language, Geography, and History
5 questions
Nepali Language Quiz
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser