खस मल्ल राज्यको इतिहास र संग्रहालयको क्विज

HonestLepidolite avatar
HonestLepidolite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो?

सिञ्जामा

नेपाल टुकिएको समय के हो?

वि. सं. १२०७ (ई. ११५०)

नेपालको राजधानी कुन शहरलाई बनाइएको थियो?

सिंजाला

नेपालको पूर्वमा कुन जिल्ला छ?

नुवाकोट

नेपालको उत्तरमा कुन देश छ?

तिब्बत

खस मल्ल राज्यको इतिहास र संग्रहालयको बारेमा कति जान्नुहोस्? यस नेपाली क्विजमा खस मल्ल राज्य सम्बन्धी प्रश

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser