Kenmerken van het recht

EloquentLobster avatar
EloquentLobster
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat is de definitie van rechtsmisbruik?

De uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening

Wat zijn de deelgebieden van het recht volgens de tekst?

Privaatrecht, nationaal recht en publiekrecht

Welke soort subjectieve rechten behoren tot politieke rechten?

Participatie rechten

Wat wordt bedoeld met zakelijke rechten volgens de tekst?

Aanspraak op een goed, zoals bijvoorbeeld het bezit van een laptop

Wat houdt het vorderingsrecht in?

Aanspraak maken op een persoon voor een bepaalde prestatie

Rechtspersonen zijn bedrijven + vennootschappen die wij hebben opgericht. Dieren, laptop… = ______

objecten

Rechtsmisbruik = subjecten maken gebruik van het recht, maar soms gebruik je u recht slecht en maak je misbruik, maak je meer schade op de andere. Het gaat dan om het maken van ______

misbruik

Recht = Geheel van afdwingbare regels, Die het menselijk handelen in de samenleving ordenen Opgelegd door eigen ______

vertegenwoordigers

Soorten rechtsregels: Gedragsregels, Toepassingsregels en -structuren (rechtsbescherming.) Regels voor maken en wijzigen van het ______

recht

______ = de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon

Rechtsmisbruik

Patrimoniaal = ______ activa = geld = doodgaat naar degene die erft Extra patrimoniaal = niet met geld zoals trouwen kan je niet doorgeven, stopt wanneer je doodgaat Zakelijke rechten= aanspraak op een goed, laptop is van mij Vorderingsrecht.

vermogen

3.1.1 Privaat recht ______ tussen burgers onderling: Welke subjectieve rechten. Hoe deze rechten verwerven. Hoe deze rechten afdwingen. Principe: contractsvrijheid = bevoegdheid om vrij over zijn middelen te beschikken Aanvullend (suppletief) recht => Dwingend (imperatief) recht

Relaties

3.1.2 ______ recht Regelt de meest elementaire relaties tussen burgers. Ook 'Gemeen recht'

Burgerlijke

3.1.3 ______ recht Is vervaging tussen scheiding publiek, privaat en handels-en burgerlijk recht economisch recht bevat bepalingen van beiden soorten recht met als doel bescherming van alle partijen en duidelijke regels Van toepassing op 'ondernemingen': elke persoon of andere entiteit die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent Ondernemingsrecht-marktrecht-vennootschapsrecht-ondernemingen in moeilijkheden

Economisch

3.1.4 ______

Arbeidsrecht

3.1.5 Privaatrechtelijke ______ Regelt: De organisatie van de privaatrechtelijke rechtscolleges De privaatrechtelijke procedure

procesrecht

______ regelt: Verhoudingen tussen burgers en overheid Bevoegdheden en organisatie van de overheid Overheid heeft bevoorrechte positie Algemeen geldende regels uitvaardigen Beslissingen opdringen aan burgers (vb. boete, onteigening) Strafrechtelijke vervolging en vrijheidsberoving Overheid kan ook privaatrechtelijk optreden

Publiekrecht

Regelt: De inrichting van de staat De fundamentele rechten en vrijheden van de burgers

Grondwettelijk

Regelt de organisatie en de werking van de uitvoerende macht

Administratief

Waarom ______ Belangrijke inkomensbron van de overheid Directe ______ Belasting, berekend op basis van het inkomen Vb personenbelasting, vennootschapsbelasting Indirecte belasting: belasting, geheven naar aanleiding van een juridische handeling of een voorbijgaand feit Vb kopen-verkopen: BTW, invoerrechten, accijnzen Vb Erfenis: erfbelasting Erfbelasting (voorheen: successierechten): wordt betaald op een nalatenschap Douanerechten: belasting bij in-en uitvoer van goederen Accijnzen: indirecte belasting op bepaalde – meestal schadelijke - producten Registratierechten: belasting bij het aangaan van een hypotheek, aankoop onroerend goed, schenke.

belastingen

Deze quiz behandelt de kenmerken van het recht, waaronder de ordening van de samenleving, de objectieve en subjectieve aspecten van het recht, en het concept van rechtsmisbruik.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Wat is Burgerlijk recht?
9 questions

Wat is Burgerlijk recht?

AttractiveSparrow avatar
AttractiveSparrow
Definitie van recht en rechtsregels
10 questions
Kenmerken en soorten rechtsregels
5 questions
Situering van het Privaatrecht
5 questions

Situering van het Privaatrecht

WellConnectedAstrophysics avatar
WellConnectedAstrophysics
Use Quizgecko on...
Browser
Browser