Kannada Language History and Grammar Quiz

InventiveEclipse avatar
InventiveEclipse
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

ಈರುಳ್ಳ ______ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು

ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ

ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದುವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ______ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಯಿತು

ಆಯತ್ತವಾಯಿತು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖ್ಯತೆಯು ಯಾವುದು? ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಲಿಂಗ, ಮರ್ಯಾದೆಯ ನಡುವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು

ಕೆಲವು

ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪದಗಳು ಇವೆ, ಇವು ಯಾವುವು?

ಎತಿಹಾಸಿಕ ಹರವಿಂದ

ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗಿನದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು, ಹಳೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಈಗಿನ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗೆ ______ ಹೋಯಿತು

ಪರಿವರ್ತನೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೆರಳುಗಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ _______ ಹಿಂದಿನ ಕುಂದೂರು ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಾಮವಿದೆ.

ಶತಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾತೀತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ______ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಶತಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಳೆಯ ವಚನಗಳು ಮೂಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 9ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ______ಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ದಲಿಗೆ ನೆರಳುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದ 12 ಕವಿ-ಸಂತರು ಕೆಂಟುಕೊಡುವ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶತಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ' (ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚರಿತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ) ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 9ನೇ ______ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಶೀತ ಎಂಬವನು ಬರೆದನು.

ಶತಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕನ್ನಡದ ಹೊತ್ತ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಕಾವ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವುಳ್ಳ 'ವಚನ'ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದವು.

ಶತಮಾನ

Study Notes

Introduction

The Kannada language is one of the major languages spoken in India, primarily in the state of Karnataka, with nearly 67 million native speakers worldwide. This Dravidian language has historical ties dating back to the ancient Jain and Buddhist literature. However, its history is complex due to colonialism and the impact of other languages on its development. This article will explore various aspects of Kannada language, including its origin, grammar, vocabulary, literature, and usage today.

Origin and History of Kannada

Prehistoric Roots

Some of the earliest signs of human civilization emerged around 800 BC near Hiremagaluru, where an ancient village called Kundure was discovered with evidence showing habitation from prehistoric times. The first linguistic evidence of Kannada can be traced back to the second century CE, during which time it evolved into an independent language.

Ancient Literature

The oldest Kannada texts date back to the Vachanas, a genre of religious poetry that played a significant role in the evolution of modern Kannada. These poems were composed by twelve poet-saints who lived between the 9th and 12th centuries CE and are considered important contributions to Karnataka's cultural heritage. Other early works include masterpieces like "Adbhuta Ramayana" (also known as "Shri Rama Charitra Mallikarjuna"), written in the ninth century by Ballala Seeta.

Colonial Influence

The arrival of European colonizers influenced the development of Kannada language through their interactions with local populations. During British rule, English became the dominant medium of education, causing Kannada's literary traditions to weaken. However, the post-independence period saw a revival of interest in Kannada literature, leading to a surge in publications and a resurgence of its use in daily life.

Grammar and Vocabulary

Language Structure

Kannada is an inflected language, meaning that word endings change based on various factors such as tense, case, mood, voice, aspect, person, number, gender, and honorificity. This complexity arises because of the intricate interplay between affixation, agreement, and reduplication.

Vocabulary

Despite being part of the Dravidian family, Kannada shares many words with neighboring Indo-European languages due to historical influences. Some notable examples include etymological borrowings from Tamil, Telugu, Malayalam, and Urdu. Additionally, there have been influxes from Sanskrit, Arabic, Persian, Portuguese, Dutch, French, and English.

Scripts and Writing Systems

Kannada Brahmi Script

The earliest known inscriptions of Kannada date back to the third century CE, written using the Kannada Brahmi script. This script underwent several changes over time, eventually evolving into the present-day script used for writing Kannada.

Roman Script

In 1915, the government introduced a Romanized version of Kannada script to facilitate literacy among the population. While this script has been largely abandoned, remnants of it still exist in some parts of coastal Karnataka.

Contemporary Use and Digital Preservation

Today, Kannada is primarily spoken in the state of Karnataka, where it serves as one of the official languages. It is also used in neighboring states such as Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. In the digital age, efforts are being made to preserve Kannada language through online platforms and digital archives, ensuring its continuity for future generations.

Conclusion

The Kannada language, with its rich history and diverse influences, has played a significant role in shaping the cultural landscape of Karnataka and beyond. From its prehistoric roots to its contemporary usage, Kannada continues to be an integral part of India's linguistic and literary tapestry. By understanding and appreciating the complexities of this language, we gain valuable insights into the evolution of human communication and the deep connections that bind communities together.

Test your knowledge on the origin, historical evolution, grammar, vocabulary, and contemporary usage of the Kannada language. Explore topics such as ancient literature, colonial influences, language structure, scripts, and digital preservation efforts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser