क्लासिकल संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी (Classical Sanskrit Grammar Quiz)

ComplimentaryJoy avatar
ComplimentaryJoy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

वेदीय धर्माच्या अध्यायाच्या शेवटी कोणतं निर्धारित केलं गेलं?

अथर्ववेद

पाणिनींच्या कार्याचा कोणता उद्दीष्ट आहे?

व्याकरणाची संरचना आणि उत्पत्ती

पाणिनींच्या कार्यात कोणती शिक्षा समाविष्ट आहे?

ध्वनिशास्त्र

पाणिनींच्या 'अष्टाध्यायी' हा कार्य कोणता आहे?

नियमात्मक आणि उत्पादक व्याकरण

वेदीय धर्माच्या संरक्षकांमध्ये काय चिंतन होतं?

वेदीय हिम्नांच्या 'दूषितपणा' बिना निर्धारित करण्याची

Study Notes

संस्कृत व्याकरण

  • संस्कृत भाषेचे व्याकरणातickle verbal system, समृद्ध नामवाचक मर्यादा आणि संयुक्त नामे वापरल्या जातात.
  • संस्कृत व्याकरणाचा अभ्यास व विकास वैदिक कालखंडात (आठवे शतकापूर्वी ईसवी) सुरू झाला आणि पणिनीच्या व्याकरणात (चौथे शतकापूर्वी ईसवी) पूर्णत्वाला गेला.

व्याकरण परंपरा

  • संस्कृत व्याकरण परंपरा (व्याकरण, वेदांगशाष्टकडून एक) वैदिक भारतात सुरू झाली आणि पाणिनीच्या अष्टाध्यायीत पूर्णत्वाला गेली.
  • वैदिक कालखंडातील जुना प्रोटो-इंडो-आर्यन भाषा संस्कृत भाषेचे प्राचीन स्वरूप मानले जाते आणि ते इंडो-आर्यन लोकांच्या भारतात आल्यानंतर ते विकसित झाले.

क्लासिकल संस्कृत व्याकरणाच्या संबंधित प्रश्नांचा उत्तर कशी द्यावे? (How to answer questions related to Classical Sanskrit Grammar?)

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Sanskrit Grammar and Literature Quiz
5 questions
Sanskrit Grammar Exercise
6 questions

Sanskrit Grammar Exercise

IntelligiblePortland avatar
IntelligiblePortland
Use Quizgecko on...
Browser
Browser