Kahalagahan ng Panitikan

CooperativeCanyon avatar
CooperativeCanyon
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ano ang tatalakayin sa kursong Panitikan FILIPINO 3 GEMC 3?

Mga iba't ibang anyo ng panitikan ng Pilipinas

Ano ang mga halimbawa ng mga panitikan sa panahon ng Katutubo/Pre-Colonial Period?

Epiko, alamat, at mito

Ano ang ibang anyo ng panitikan na nasulat sa panahon ng Katutubo/Pre-Colonial Period?

Mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy, at makikinis na bato

Ano ang dalawang pamamaraan ng paghahati ng panitikan sa panahon ng Pananakop ng Kastila?

Pamaksang pananampalataya at kabut

Sino ang guro sa asignaturang Pilipino sa kursong Panitikan FILIPINO 3 GEMC 3?

Bb. Sunshine L. Logmao

Ito ay isang quiz na naglalayong subukan ang iyong kaalaman sa mga iba't ibang anyo ng panitikan at literatura ng Pilipinas. Makikita mo ang mga tanong ukol sa mga tekstong pampanitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, pati na rin ang mga mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng panitikan. Subukan ang

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser