Kaalaman sa Pagtatayo ng Dagdag na Sangay ng Kooperatiba Quiz

BlitheSodalite avatar
BlitheSodalite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Tinakay din ni G. Cedeño ang mga dapat kung sakaling mag Tayo ng sangay ang isang kooperatiba: 1) dapat ay sa ______ of operation o kong saan nakatira ang mga miyembro;

area

Tinakay din ni G. Cedeño ang mga dapat kung sakaling mag Tayo ng sangay ang isang kooperatiba: 1) dapat ay sa ______ of operation o kong saan nakatira ang mga miyembro; 2) minimum paid up ______ of P2M; 3) P1M revolving ______ para sa dagdag sangay

Minimum paid up ______ of P2M;

capital

P1M revolving ______ para sa dagdag sangay

capital

Ano ang mga dapat na kailangang isaalang-alang kung magtatayo ng sangay ang isang kooperatiba?

Ang mga dapat isaalang-alang kung magtatayo ng sangay ang isang kooperatiba ay ang erea of operation o kung saan nakatira ang mga miyembro, minimum paid up capital na P2M, at P1M revolving capital para sa dagdag sangay.

Magkano ang minimum paid up capital na kailangan para magtayo ng sangay ang isang kooperatiba?

Ang minimum paid up capital na kailangan para magtayo ng sangay ang isang kooperatiba ay P2M.

Magkano ang kailangang revolving capital para sa dagdag na sangay ng kooperatiba?

Ang kailangang revolving capital para sa dagdag na sangay ng kooperatiba ay P1M.

Study Notes

Pagtatatag ng Sangay ng Kooperatiba

  • Dapat nakabase ang sangay ng kooperatiba sa erea of operation o sa lugar kung saan nakatira ang mga miyembro
  • Kailangan ng minimum paid up capital na P2M
  • Kailangan din ng P1M revolving capital para sa dagdag sangay

Suriin ang iyong kaalaman sa mga patakaran at kahalagahan ng pagtatayo ng dagdag na sangay ng kooperatiba sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na may kinalaman sa mga kinakailangang kondisyon at halaga ng puhunan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Types of Cooperatives Quiz
17 questions

Types of Cooperatives Quiz

WorthwhilePolonium avatar
WorthwhilePolonium
Cooperatives vs. Trade Unions Quiz
10 questions
Cooperatives in Agriculture and Economy
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser