EU General Data Protection Regulation (GDPR) Quiz

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Kokia iš šių yra teisingiausia?

Asmeniniai duomenys, nurodantys rasinę arba etninę kilmę, politines nuomonės, religines arba filosofines pažiūras arba profesinės sąjungų narystę, bei genetinių duomenų, biometrinių duomenų, skirtų asmeniui unikaliai nustatyti, sveikatos duomenų arba asmens lytinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos duomenų apdorojimas yra uždraustas.

Kokie yra išimtys nuo šio taisyklių?

Jeigu duomenų subjektas yra sutikęs su šių asmens duomenų apdorojimu tam tikroms nustatytoms tikslams.

Kokių asmens duomenų apdorojimas yra leidžiamas?

Asmens duomenų, kurie yra aiškiai viešai atskleisti.

Study Notes

  • Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation are all prohibited.

  • The exceptions to this rule are if the data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, if the processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law, or if the processing is necessary for reasons of public interest.

  • Processing of personal data that is manifestly made public by the data subject is also allowed, as long as the data subject's rights are respected.

  • Personal data referred to in paragraph 1 may be processed for the purposes referred to in point (h) of paragraph 2 when those data are processed by or under the responsibility of a professional subject to the obligation of professional secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies or by another person also subject to an obligation of secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies.

  • Member States may maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health.

Test your knowledge on the rules and exceptions regarding the processing of sensitive personal data under the EU GDPR. This quiz covers topics such as prohibited data processing, exceptions, and professional secrecy obligations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser