Java GUI Programming: Event Handling and UI Components

SuperbRabbit avatar
SuperbRabbit
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Java'da olay dinleyicilerinin kullanım amacı nedir?

Kullanıcı etkileşimlerini algılamak ve buna yanıt vermek için

Hangisi AWT bileşenlerinden biri DEĞİLDİR?

Pencereler

Applet'ler ve uygulamalar arasındaki farklar nelerdir?

Applet'ler sadece web tarayıcıları içerisinde çalışabilir, uygulamalar ise herhangi bir yerde çalışabilir

Swing bileşenleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur?

Swing, AWT'nin yerine geliştirilmiş bir versiyonudur

"Boarder, grid, flow ve card" hangisiyle ilgilidir?

Layout yöneticileri

Kullanıcı etkileşimleri için olayların kontrol edilmesi neden gereklidir?

Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve geri bildirim sağlamak için

Bir olayın ne olduğu nasıl tanımlanabilir?

Bir olay, bir zamanlayıcı süresinin dolması sonucu da oluşturulabilir.

Bir olayın kaynağı nedir?

Olay kaynağı, bir nesnenin iç durumunun herhangi bir şekilde değişmesi sonucu oluşur.

Bir olay türünün belirli bir dinleyiciye bildirim gönderilmesi nedir?

Olayın gerçekleştiğini belirli dinleyicilere bildirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Bir olay türünün dinleyicilerine bildirim gönderme işlemine ne denir?

Olayın yayılması

Bir olayın gerçekleşmesi durumunda, ne yapılır?

Tüm kayıtlı dinleyicilere bildirim gönderilir

Olayların dinleyicilerine yalnızca tek bir dinleyicinin kaydedilebilmesine ne denir?

'Tekli dinleyici' olayı

'addTypeListener(TypeListener el)' metodu hangi amaçla kullanılır?

'TypeListener' sınıfına dinleyici eklemek için kullanılır

'removeTypeListener(TypeListener el)' metodu hangi amaçla kullanılır?

'TypeListener' sınıfından dinleyici kaldırmak için kullanılır

'EventObject' sınıfının hangi kavramın temelinde olduğu belirtilmiştir?

'Java Event Modeli'

Hangi durumda 'java.util.TooManyListenersException' hatası alınabilir?

Yalnızca bir dinleyiciye izin veren bir kaynak birden fazla dinleyici kaydettiğinde

What is the purpose of event handling for the user to interact with a GUI?

To sort out events and report them to the appropriate application programs

Which Java concept is based on the 'EventObject' class?

Event Listeners in delegation event model

In Java, when might the 'java.util.TooManyListenersException' error be encountered?

When trying to add an excessive number of Listeners to a single event source

What is the purpose of the 'removeTypeListener(TypeListener el)' method in Java?

To remove a specific Listener from an event source

Which is NOT one of the AWT components?

Text components

What does an applet pass to applets when creating them?

Parameters for configuring applet appearance

What is an event in the context of Java?

An object that describes a state change in a source

What is a source in the context of Java events?

An object that generates an event

In Java, how are listeners notified when an event occurs?

Multicasting

What is the purpose of the method 'addTypeListener(TypeListener el)' in Java?

To register a keyboard event listener

When using event listeners in Java, what does 'unicasting' refer to?

Notifying only one registered listener

What might cause a 'java.util.TooManyListenersException' error in Java?

Registering more listeners than allowed by the source

What is the purpose of the method 'removeTypeListener(TypeListener el)' in Java?

To remove an event listener

This quiz covers advanced programming topics related to Java GUI programming, including events, event sources, event listeners, handling mouse and keyboard events, AWT class hierarchy, user interface components, layout managers, and more.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Java AWT and Event Driven Programming Quiz
10 questions
AJP Unit-1
70 questions

AJP Unit-1

GlamorousHeliodor avatar
GlamorousHeliodor
Java Application Programming Unit 4 Quiz
18 questions
Java Events and Handling
30 questions

Java Events and Handling

ContrastyMoldavite6567 avatar
ContrastyMoldavite6567
Use Quizgecko on...
Browser
Browser