Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Quiz

HopefulBrown5852 avatar
HopefulBrown5852
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Ano ang layunin ng pananaliksik ayon sa pagtuklas?

Tumuklas ng makabagong kaalaman

Ano ang katangian ng mabuting pananaliksik ayon sa teksto?

Hindi minamadali

Ano ang isa sa mga tungkulin at responsibilidad ng mga mananaliksik ayon kay Good (1993)?

Magdala ng matalinong pagkukuro

Ano ang isa sa mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ayon sa teksto?

Magpili ng mabuting paksa

Ano ang layunin ng pananaliksik ayon sa paglilinaw?

Mabigyan ng linaw ang isang pinagtatalunang isyu

Ano ang kahulugan ng pananaliksik ayon kay Good (1993)?

Maingat, kritikal, disiplinadong pagsisiyasat batay sa iba't ibang paraan

Ano ang layunin ng pananaliksik na nauukol sa pagtuklas ayon sa teksto?

Tumuklas ng makabagong kaalaman

Ano ang katangian ng mabuting pananaliksik ayon sa teksto?

Gumagamit ng matalinong pagkukuro at hindi minamadali

Ano ang isa sa mga tungkulin at responsibilidad ng mga mananaliksik ayon sa teksto?

Maging obhetibo at sistematiko sa pagsisiyasat

Ano ang isa sa mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ayon sa teksto?

Pumili ng paksa na makabuluhang pinag-uusapan

Ano ang tawag sa maingat, kritikal, at disiplinadong pagsisiyasat batay sa kalikasan at kalagayan ng isang suliranin?

Pananaliksik

Ano ang layunin ng pananaliksik na naglalayong tumuklas ng makabagong kaalaman?

Pagtuklas

Ano ang katangian ng mabuting pananaliksik na tumutukoy sa paggamit ng matalinong pagkukuro at hindi pagmamadali?

Hindi minamadali

Ano ang isa sa mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik na tumutukoy sa pagpili ng mabuting paksa?

Interes, kawili-wili

Ano ang pangunahing tungkulin ng mga mananaliksik ayon kay Good (1993)?

Magconduct ng disiplinadong inquiry

Study Notes

Ang Layunin ng Pananaliksik

  • Ang layunin ng pananaliksik ayon sa pagtuklas ay ang pagtuklas ng bagong kaalaman at mga katotohanan.
  • Ang layunin ng pananaliksik ayon sa paglilinaw ay ang paglilinaw ng mga katanungan at mga suliranin.

Katangian ng Mabuting Pananaliksik

  • Ang katangian ng mabuting pananaliksik ayon sa teksto ay ang paggamit ng matalinong pagkukuro at hindi pagmamadali.
  • Ang mabuting pananaliksik ay kritikal, maingat, at disiplinado sa paglalapat ng kalikasan at kalagayan ng isang suliranin.

Mga Tungkulin at Responsibilidad ng mga Mananaliksik

  • Ang isa sa mga tungkulin at responsibilidad ng mga mananaliksik ayon kay Good (1993) ay ang pangunahing tungkulin ng mga mananaliksik na tumutukoy sa paglalatag ng mga suliranin at mga katanungan.
  • Ang pangunahing tungkulin ng mga mananaliksik ayon kay Good (1993) ay ang pagtataguyod ng mga suliranin at mga katanungan upang makapagtuklas ng bagong kaalaman.

Hakbang sa Pagbuo ng Sulating Pananaliksik

  • Ang isa sa mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ayon sa teksto ay ang pagpili ng mabuting paksa.
  • Ang hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay tumutukoy sa paglalapat ng mga suliranin at mga katananagan upang makapagtuklas ng bagong kaalaman.

Kahulugan ng Pananaliksik

  • Ang kahulugan ng pananaliksik ayon kay Good (1993) ay ang kritikal, maingat, at disiplinadong pagsisiyasat batay sa kalikasan at kalagayan ng isang suliranin.

Ang quiz na ito ay naglalayong bigyang-introduksyon sa mga konsepto ng pananaliksik sa larangan ng wika at kulturang Pilipino. Matutuklasan dito ang kahulugan, layunin, katangian, at etika ng pananaliksik, pati na rin ang mga hakbang, tungkulin, at responsibilidad ng mga mananaliksik. Makakatulong it

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser