Introduction to Accounting Concepts

InnovativeCurl avatar
InnovativeCurl
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Spor işletmelerinde muhasebe sisteminin neden ortaya çıktığını açıklamak için neler gereklidir?

Hesapların anlamlarını yorumlayıp farklı nedenlerle bilgi vermek

Sporun tanımıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Spor, yalnızca bireylerin eğlence için başka kişi veya takımlara karşı yarıştığı bir faaliyettir.

Spor işletmelerinde finansal bilgi gereksinimleri neden önemlidir?

Finansal muhasebenin spor işletmelerinin önemli bir parçası olmasını sağlamak için

Sporun bir faaliyet olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Kurallara göre oynanması

Spor işletmelerinde muhasebe sistemleri ne işe yaramaktadır?

Finansal bilginin farklı nedenlerle çeşitli kullanıcılara iletilebilmesini sağlamak için

Spor kavramına göre, hangisi doğru bir ifade değildir?

Spor, sadece tanınmış sporcular tarafından yapılabilir

Muhasebenin amacının gerçekte ne olduğunu nedir?

Bir işletmenin parasal işlemleri ve olayları ile ilgili çalışmak

Sportif başarıyla muhasebe arasındaki ilişki nedir?

Muhasebe sportif başarıyla ilgilenmez, sportif başarının bir yansıması olarak parayla ilgilenir

Muhasebecilerin hesaplamalara olan gereksinimi nedir?

Muhasebecilerin izledikleri kuraları ve yöntemleri anlayarak

Bir kişinin muhasebedeki hesapları ve parasal açıklamaları içeren rakamları anlayabilmesi için nedir?

Muhasebecilerin izledikleri kuraları ve yöntemleri anlayarak

Hesapların niçin hazırlandıklarını anlamaksızın ne olur?

Hesapların "resmettik- leri" durumlar anlamsız olacaklardır

Muhasebe hangi alanı ile ilgili çalışır?

Bir işletmenin parasal işlemleri ve olayları

Have you heard of concepts like 'financial statements' or 'accounting books' in your daily life, but do you really know what these concepts mean? You may be curious about the true purpose of accounting and who uses accounting information. Accounting is a field related to the financial transactions and events of a business.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Financial Accounting Principles Quiz
5 questions
Financial Accounting Basics Quiz
5 questions
Financial Accounting Essentials Quiz
5 questions
Financial Accounting Basics Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser