Informatiesystemen 1.1-1.2.2 Introduction and Data

RobustBohrium avatar
RobustBohrium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is de definitie van data volgens de tekst?

Een opeenvolging van vastgestelde instanties die zich hebben voorgedaan

Wat zijn de eigenschappen van data volgens de tekst?

Kan op verschillende manieren vergaard worden, kan op grote schaal vergaard worden door systemen zelf, vormt basis om informatie te creëren, is altijd gestructureerd

Wat vloeit voort uit data volgens de tekst?

Informatie die gestructureerd werd of in bepaalde context werd geplaatst zodanig dat die data relevant is

Wat zijn de eigenschappen van informatie volgens de tekst?

Nodig om aan bedrijfsvoering te doen, afleidbaar uit individueel vastgestelde indicatoren, vertaalbaar in een opeenvolging van verwerking van data, altijd tijdsgebonden

Wat is het doel van een informatiesysteem volgens de tekst?

Het vergaren en opslaan van data en het verwerken van deze data tot inzetbare informatie

Wat zijn drie belangrijke indicatoren om de waarde van informatie te meten volgens de tekst?

Wat is het doel van transactieverwerkende systemen in een informatiesysteem?

Ondersteuning van bedrijfstransacties zoals aankoop en verkoop

Wat is het hoofddoel van operationeel ondersteunende systemen binnen informatiesystemen?

Het ondersteunen van dagelijkse operationele taken, zoals boekhouding en communicatie

Welke externe factor kan bepalend zijn voor informatiesystemen door standaarden op te leggen voor financiële rapporten?

Financiële instellingen

Welke stakeholder verwacht mogelijk bepaalde dienstverlening van informatiesystemen, bijvoorbeeld dat een gsm kan back-uppen via de cloud?

Klanten

Welke stakeholder levert dikwijls de data aan en interpreteert de informatie afhankelijk van hoe het personeel ermee omgaat?

Personeel

Wat is het voornaamste doel van procesbesturingssystemen binnen informatiesystemen?

Besturing en controle van robotica bij productieprocessen

Wat wordt verwacht van organisaties met betrekking tot informatie door aandeelhouders?

Technologisch tegemoetkomen aan de klanteisen

Welke stakeholder kan bepalend zijn voor informatiesystemen door nieuwe wetgevingen op te leggen en standaarden te registreren?

De overheid

Welke externe factor kan invloed hebben op informatiesystemen door dreiging om klanten te verliezen en mee te beslissen welke investeringen er worden gedaan?

Concurrenten

This quiz covers the content from pages 14-18 of the book, focusing on the introduction to information systems and the concepts of data and information. It includes the properties of data, methods of data collection, and how information is derived from structured data in a specific context.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Database Fundamentals
12 questions

Database Fundamentals

EuphoricLepidolite avatar
EuphoricLepidolite
Data Elements and Records
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser