Ilmiy Tadqiqotning Asosiy Vositalari va Metodlari Quiz

HearteningBay avatar
HearteningBay
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Q1. Ilmiy tadqiqot nima bilan boshlanadi?

Hypothesis qo'yish

Q2. Ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi nima?

Foydali ma'lumotlar to'plash

Q3. Ilmiy tadqiqot vositalariga misollar qanday bo'lishi mumkin?

Turli laboratoriyalar

Study Notes

Ilmiy tadqiqotning asosi

  • Ilmiy tadqiqot mohiyati muammo yoki vaziyatdan iborat bo'lib, unga e'tibor berish zarurati mavjud.
  • Ilmiy tadqiqotning boshlanishi muammoga qarshi kurashish, uni hal qilish va uni yuzaga chiqarishdir.

Ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi

  • Ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi yangi bilimga erishish, bilimlarini kengaytirish va ildizini tiklashdir.
  • Ilmiy tadqiqot orqali yangi nazariyalar, g'oyalar va tajribalar paydo bo'lishi mumkin.

Ilmiy tadqiqot vositalari

  • Ilmiy tadqiqot vositalariga misollar: kuzatish, chizmalar, tajribalar, statistik tahlil, intervyu, anketalar va boshqalar kiradi.
  • Ilmiy tadqiqot vositalarining tanlanishi tadqiqotning maqsadi, ob'ekti va metodlariga bog'liqdir.

Bu quizda ilmiy tadqiqotning asosiy vositalari va metodlari haqida savollarga javob berishingiz kerak. Quizda ilmiy tadqiqotning boshlanishi, asosiy maqsadi va qanday misollar bilan o'tkazilishi haqida bilimlarini sinab ko'rishingiz mumkin.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser