Human Body Chapter: Digestion

PatriRadiance avatar
PatriRadiance
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Kou kè nou yo fè nou kò apann konnen ki jan yo fè konnen yo kapab kouwi?

Yo fè konnen ki jan nou kò apann, yo kouwi anpil kalori pou nou ka geyen

Ki jan nou kò apann kapab konnen ki jan li fè travay?

Li fè travay ak kat etapincipal: digestiyo, absorpsyon, transpò ak eliminas

Kijan nou kò apann kapab konnen ki jan li absorbe noutriman?

Li absorbe noutriman nan koze a, ki nan ki fè noutriman kapab pase nan sang la

Ki jan nou kò apann kapab konnen ki jan li kanporte noutriman?

Li kanporte noutriman nan sang la, ki pase nan tout pati kò a ki bezwen noutriman

Ki jan nou kò apann kapab konnen ki jan li elimine résidu?

Li elimine résidu ki pa kapab itilize, ki pase nan femta

Kamanya wepo ukyo pemon anamo riweyres uko riweyres kemo asa pemon piya riweyres mokeye 'ko? (What is the role of the diaphragm in the breathing process?)

Riweyres uko diafragma riweyres folya inso riweyres 'ko anamo koyo uko 'ko. (The diaphragm helps us breathe by contracting and relaxing to fill and empty the lungs.)

Kamanya wepo pimon tise riweyres koyo kemo oko pimon we? (How does oxygen reach the cells of our body?)

Riweyres oko pimon tise koyo riweyres oko pimon alvèols, riweyres oko pimon sangre, riweyres oko pimon cor, riweyres oko pimon artèries, riweyres oko pimon cèl·lules. (Oxygen reaches the cells through the alveoli, blood, heart, arteries, and finally the cells.)

Kamanya wepo riweyres ko oko pimon retornado 'ko? (What happens to the carbon dioxide in our body?)

Riweyres ko oko pimon tise rico sangre, riweyres ko pimon cor, riweyres ko pimon venes, riweyres ko pimon pulmons, riweyres ko oko expirar. (The carbon dioxide returns to the heart, then to the lungs, and is finally exhaled.)

Kemokemeri riweyres ko asa pemon we? (Why is it important to understand the breathing process?)

Kemokemeri pemon we riweyres ko asa pemon piya riweyres ko mokoyo. (Understanding the breathing process helps us appreciate the importance of clean air and exercise for our overall health.)

Kamanya wepo riweyres SYSTEMA NERVIÓS uko? (How does the nervous system work?)

Riweyres SYSTEMA NERVIÓS uko riweyres asa pimon messages ko oko piya riweyres ko mondo. (The nervous system works by sending and receiving messages to and from the environment.)

Study Notes

El Nostre Cos i Alimentació

 • Quan mengem, donem al nostre cos els materials necessaris per créixer, reparar-se, i tenir energia.
 • El procés de digestió es divideix en quatre etapes principals: digestió, absorció, transport, i eliminació.

Digestió

 • Quan mengem, les dents trenquen els aliments en trossos més petits, i la saliva ajuda a descompondre'ls encara més.
 • A l'estómac, els aliments es barregen amb sucs gàstrics que continuen el procés de descomposició, especialment de les proteïnes.

Absorció

 • A l'intestí prim, els nutrients són realment absorbits.
 • Enzims addicionals del pàncrees i del fetge ajuden a descompondre completament els aliments en nutrients que el nostre cos pot utilitzar.

Transport

 • La sang transporta els nutrients a totes les parts del nostre cos, com els músculs i el cervell, on són necessaris perquè el cos funcioni bé.

Eliminació

 • Les parts dels aliments que no podem digerir o els residus de l'absorció són finalment expulsats del cos com a femta.

Respiració i Circulació dels Gasos

 • El nostre cos necessita oxigen per viure i es desfà del diòxid de carboni, un gas que no necessitem.

Inspirar i Expirar

 • L'aire entra al cos a través del nas, on es filtra i s'escalfa, i després viatja cap a una gran carretera d'aire anomenada tràquea.

El Moviment del Diafragma

 • El diafragma és un gran múscul sota els pulmons que ens ajuda a respirar.

Com Viatja l'Oxigen al Cos

 • L'oxigen viatja de tornada al cor i des del cor, l'oxigen és bombejat a totes les parts del nostre cos a través de les artèries.

Retorn del Diòxid de Carboni

 • Després que l'oxigen és usat per les cèl·lules del nostre cos per fer energia, el residu que queda és el diòxid de carboni.

Sistema Nerviós

 • El sistema nerviós és un sistema especial que ajuda al nostre cos a entendre què està passant a l'entorn i com reaccionar.
 • El nostre cos és com un centre de missatgeria superràpid que ajuda a comprendre què està passant a l'entorn.

Learn how our body works when we eat, from digestion to energy production. Explore the fascinating journey of food through our body in four main stages.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Human Nutrition: Digestive System Quiz
16 questions
Human Nutrition and Digestive System
16 questions
Human Digestive System
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser