History of the Iberian Peninsula Quiz

MultiPurposeDenouement avatar
MultiPurposeDenouement
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

En quin ordre van envair la península Ibèrica els pobles germànics?

Visigots, Musulmans i Cristians

Quin any va acabar la Guerra Civil Espanyola?

1939

Quin any es va donar la revolució francesa?

1789

Què és una dictadura?

Un sistema de govern que concentra tot el poder en una sola persona per la força o la violència

Què és la democràcia?

Una forma de govern on el poble pot exercir el seu poder i participació

Per què va ser tan important la revolució industrial?

Perquè va suposar grans canvis en la fabricació, producció i transport de mercaderies

Qui va liderar un grup d'espanyols en el descobriment d'Amèrica l'any 1492?

Cristòfor Colom

Quin era el lema de la República Francesa durant la Revolució Francesa?

Llibertat, igualtat i fraternitat

Qui va inventar la màquina de vapor durant la Revolució Industrial?

James Watt

Què caracteritza la burgesia en relació a la seva economia durant l'edat moderna?

Eren comerciants i artesans amb una economia sòlida

Quin esdeveniment va ser el detonant de la Revolució Francesa?

La creació de l'Assemblea Nacional

Per què es va produir un èxode rural durant la Revolució Industrial?

Perquè buscaven feina a les ciutats en les noves fàbriques

Quan es va produir el gran èxode rural a Espanya?

Entre el 1960 i el 1980

Què va provocar la demolició de les muralles d'algunes ciutats?

Augment de la població i necessitat de creixement urbà

Quants blocs estaven implicats en la Guerra Freda?

Tres: Estats Units, la Unió Soviètica i Xina

Què va anunciar Gorbatxov i George Bush a la Cimera de Malta?

El final de la Guerra Freda l'any 1989

Amb quin altre nom es coneixia el Mur de Berlín?

El mur de la vergonya

Quina entrada a la guerra va afavorir la derrota d'Alemanya durant la Primera Guerra Mundial?

Entrada dels EEUU

Study Notes

La Invasió Germànica

 • Els Visigots, Musulmans i Cristians van envair la península Ibèrica en aquest ordre
 • La societat medieval es dividia en: Rei, noblesa, clergat, cavallers, artesans, comerciants, pagesos

La Ciutat Medieval

 • Un lloc d'una ciutat medieval incloïa: castell, places, muralles, catedrals i cases

Guerres

 • La Guerra del Francès es va produir el 1808
 • La Guerra Civil Espanyola es va produir del 1936 al 1939 entre el bàndol republicà i el bàndol revoltat

Formes de Govern

 • La dictadura és un règim polític que concentra el poder en una persona per la força o la violència
 • La democràcia és una forma de govern on el poble pot exercir el seu poder i participació

Revolució Industrial

 • La Revolució Industrial va ser-importante per la invenció de la màquina de vapor, que va suposar grans canvis en la fabricació i producció d'objectes, així com canvis econòmics i socials
 • La Revolució Industrial va passar de ser agrària i artesanal a ser mecanitzada i va suposar un canvi en el transport de mercaderies

Revolució Francesa

 • La Revolució Francesa es va produir el 1789
 • La Revolució Francesa es va produir per la situació socioeconòmica: Monarquia de Lluís XVI, crisi econòmica per males collites i diferència de classes
 • L'eslògan de la República Francesa era: Llibertat, igualtat i fraternitat

Personalitats

 • James Watt va inventar la màquina de vapor
 • Antoni Gaudí va ser un arquitecte del modernisme que destaca a Catalunya

Classes Socials

 • La burgesia era una classe social de comerciants, artesans… que no estaven sotmesos a un senyor feudal i que tenien una economia sòlida
 • La diferència entre la burgesia i la classe obrera era que la burgesia tenia més poder econòmic, eren propietaris d'empreses, fàbriques… i la classe treballadora treballava a canvi d'un sou

Descobriment d'Amèrica

 • Amèrica es va descobrir l'any 1492 per un grup d'espanyols liderats per l'italià Cristòfor Colom

Impremta

 • La impremta es va inventar l'any 1450

Societat Moderna

 • La societat moderna s'organitzava en: Monarquia, noblesa, burgesia i poble

Èxode Rural

 • L'èxode rural es va produir durant la Revolució Industrial perquè la gent que vivia en pobles marxava a les ciutats en busca de feina a les fàbriques
 • L'èxode rural es va produir a Espanya entre el 1960 i el 1980

Ciutats

 • La part més antiga d'una ciutat és el centre
 • Les muralles d'algunes ciutats es van enderrocar per l'augment de la població i la necessitat d'edificar i fer créixer la ciutat
 • Una ciutat es pot dividir en tres parts: centre, perifèria i eixample
 • Actualment, la gent marxa de les ciutats per l'elevat preu de les vivendes, la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, el trànsit…

Guerra Freda

 • La Guerra Freda va ser un enfrontament polític, econòmic i cultural que va durar des del 1945 fins el 1989
 • Els blocs implicats en la Guerra Freda eren els Estats Units i la Unió Soviètica i Xina
 • A la Cimera de Malta, Gorbatxov i George Bush van anunciar el final de la Guerra Freda, l'any 1989
 • El Mur de Berlín també és conegut com el mur de la vergonya

Guerres Mundials

 • La Primera Guerra Mundial es va produir entre el 1914-1918
 • Els dos bàndols enfrontats en la Primera Guerra Mundial van ser els Imperis Centrals (austrohongarès i Alemanya) i la Triple Entesa (Gran Bretanya, França i Rússia)
 • L'entrada dels EEUU a la guerra va afavorir la derrota d'Alemanya
 • La Segona Guerra Mundial es va produir entre el 1939-1945

Test your knowledge on the invasion order of Germanic peoples in the Iberian Peninsula, the social ranks in medieval society, the locations in a medieval city, and key historical events like the War of the Spanish Succession and the Spanish Civil War.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser