Healthcare System Explanation

EasyAestheticism avatar
EasyAestheticism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat valt er onder het begrip gezondheidszorg?

Alle bovenstaande opties vallen onder gezondheidszorg

Wanneer werd de wet 'rechten van de patiënt' opgesteld?

In 2002

Wat zijn enkele rechten van de patiënt volgens de wet 'rechten van de patiënt'?

Alle bovenstaande opties zijn rechten van de patiënt

Waarvoor staat de afkorting 'USA' in de context van de tekst?

United States of America

Wanneer is de gehele 'kwaliteitswet' in werking getreden?

1 januari 2022

Wat is de visie van de USA volgens de tekst?

Beide a en b zijn onderdeel van de visie van de USA

Wat is het hoofddoel van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG)?

Om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te verbeteren

Wanneer trad de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG) volledig in werking?

1 januari 2022

Wat is de rol van het Vlaams instituut voor kwaliteit van de zorg (VIKZ)?

Het transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Hoe kan de kwaliteit van zorg het beste worden omschreven?

De mate waarin de zorg geleverd wordt voor personen en patiëntengroepen de gewenste zorgresultaten verbetert

Wat wordt bedoeld met 'effectiviteit' in termen van kwaliteit van zorg?

De juiste dingen doen

Hoe kan 'efficiëntie' in termen van kwaliteit van zorg het beste worden omschreven?

De dingen juist doen

Welke principes gelden bij de kwaliteit van zorg?

  • De ervaring van de zorggebruiker staat centraal in kwaliteit van de zorg - kwaliteit van zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid - kwaliteit van de zorg wordt waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd - kwaliteit van de zorg vereist transparantie, zowel bij de totstandkoming als de uitvoering

Waarom is het zo belangrijk om het patiëntenperspectief te erkennen in de gezondheidszorg?

Omdat patiënten en zorgverleners niet per definitie dezelfde criteria hebben bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg

This quiz provides an explanation of the concept of healthcare, including promoting, assessing, maintaining, restoring, or improving a patient's health condition, as well as the components and the patient's rights under the healthcare system.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

26. ARTICULO - 22 SALUD
10 questions

26. ARTICULO - 22 SALUD

ThumbsUpParadise avatar
ThumbsUpParadise
Healthcare System Quiz
10 questions
Healthcare System and Patient Care
48 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser