Gestió de la disponibilitat en IT

ClearedJadeite avatar
ClearedJadeite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

90 Questions

Què inclou la gestió de la continuïtat empresarial (BCM)?

Inclou ITSCM i altres processos de mitigació de riscos

Què és l'Anàlisi d'impacte empresarial (BIA)?

Un anàlisi que identifica el possible impacte d'un desastre de TI al negoci

Què ha d'incloure el pla de contingència?

Els factors desencadenants, la resposta immediata, qui ha de participar i rebre informes, les responsabilitats clau i el cronograma de la teva resposta

Què és el paquet de disseny de serveis (SDP) d'acord amb ITIL® v3?

La documentació que defineix els requisits d'un servei de TI

Què són els 4 pilars del disseny de serveis d'acord amb ITIL® v3?

La gent, els productes, els socis i els processos

Què són les 4 dimensions de la gestió de serveis d'acord amb ITIL® 4?

Organització i persones, informació i tecnologia, socis i proveïdors, fluxos de valor i processos

Què inclou la informació important en un Acord de Nivell de Servei (SLA)?

El temps de reacció

Quin és el principal objectiu de la Gestió de la Capacitat?

Assegurar que l'organització tingui els recursos per proporcionar els serveis amb el nivell de qualitat acordat

Quines són les responsabilitats de la Gestió de la Capacitat?

Assegurar que es cobreixen les necessitats de capacitat TI tant presents com futures

Quins són els desafiaments més comuns relacionats amb la gestió de la capacitat segons l'article de Forbes?

El repte de la comunicació

Què és la gestió de la capacitat?

Un procés per assegurar que la capacitat i el rendiment siguin rendibles

Què és el principal KPI de la qualitat del servei percebuda pel negoci i l'usuari?

La disponibilitat

Què és la gestió proactiva de la disponibilitat?

Un procés per produir recomanacions, plans i documents en pautes de disseny

Què és la resiliència d'un servei IT?

La capacitat d'un servei IT per funcionar correctament malgrat el comportament incorrecte d'un o més subsistemes

Què implica la gestió de disponibilitat reactiva?

Supervisar, mesurar, analitzar, informar i revisar tots els aspectes de la disponibilitat de components i serveis

Què és el temps mitjà de reparació de serveis (MTRS)?

El temps que triga en reparar-se un incident

Què és la fiabilitat (MTBF) d'un sistema?

El temps entre fallades

Què és l'abast de la gestió de la disponibilitat?

Ha de ser aplicada a tots els serveis nous i els ja existents on hagin establerts SLA's, i considerarà tots els aspectes de la Infraestructura TI i l'organització que la suporta que puguin impactar en la disponibilitat

Quines són les activitats que inclou el procés de Gestió de la Disponibilitat?

Planificació i monitorització

Quines són les tres tipus d'informes que es poden generar en el marc de la Gestió de la Disponibilitat?

Organització de Suport TI, Usuari final i Negoci

Quines són les mesures clàssiques per avaluar la disponibilitat dels serveis TI?

% Disponibilitat, % Indisponibilitat, Durada de la indisponibilitat en hores i Freqüència de fracàs

Quina és la finalitat de la planificació en el marc de la Gestió de la Disponibilitat?

Determinar els requeriments de disponibilitat, dissenyar sistemes amb alta disponibilitat i desenvolupar el Pla de Disponibilitat

Què és la gestió del nivell de servei o SLM?

Un component fonamental de la prestació de serveis ITIL que proporciona un marc per definir els serveis

Què és el catàleg de serveis?

Un repositori on hi ha la informació associada a tots els serveis que s'estan proveint actualment

Què són els proveïdors de tercers en el disseny de serveis?

Empreses que proveeixen serveis administrats i de computació al núvol

Què és la gestió del catàleg de serveis?

Un procés que garanteix que es manté el catàleg de serveis complet, actualitzat i accessible

Què és la Gestió de la Continuïtat del Servei?

Un procés que s'ocupa de prevenir interrupcions dels serveis a causa de desastres naturals

Quins són els mètodes d'informació de disponibilitat de l'usuari final?

Impacte per minuts d'usuari final perdut i impacte per transacció comercial

Què pot provocar la falta de coordinació i gestió global de la disponibilitat?

Manca de coordinació i manca d'autoritat del manager del procés

Què és un desastre segons el Business Continuity Institute?

Un esdeveniment sobtat i no planificat que causa greus danys a una organització

Què són les 4 dimensions de la gestió de serveis segons ITIL® 4?

La gent, l'experiència del client, els socis i els processos

Què inclou la dimensió de 'Gent' en el marc de la gestió de serveis segons ITIL® 4?

El model operatiu i la matriu de suport, així com necessitats de formació

Què és el paquet de disseny de serveis (Service Design Package o SDP) segons ITIL® v3?

La documentació que defineix tots els aspectes d'un servei de TI, així com els seus requisits al llarg de cada una de les etapes de vida

Què és el BIA en la gestió de la continuïtat empresarial?

Un anàlisi d'impacte empresarial que identifica el possible impacte d'un desastre de TI al negoci

Què inclou el pla de contingència en la gestió de la continuïtat empresarial?

Els factors desencadenants que posaran en marxa aquest pla

Quin és l'objectiu de l'Anàlisi d'impacte empresarial (BIA) en la gestió de la continuïtat empresarial?

Identificar els processos clau per al negoci

Què inclou la gestió de la disponibilitat reactiva?

Supervisar, mesurar, analitzar i informar la disponibilitat de serveis i components

Quin és el propòsit de la gestió de la disponibilitat?

Dissenyar, implementar i gestionar la disponibilitat dels serveis TI

Quines són les mètriques clau per avaluar la disponibilitat dels serveis TI?

Disponibilitat, fiabilitat i mantenibilitat

Quin és el benefici de la gestió de la disponibilitat per als serveis TI?

Millora la capacitat de les infraestructures TI per aconseguir els nivells requerits de disponibilitat per suportar els processos de negoci

Quina és l'activitat clau de la planificació en el marc de la Gestió de la Disponibilitat?

Determinar els requeriments de disponibilitat

Quin és el principal objectiu de la Gestió de la Disponibilitat?

Reduir la freqüència i durada dels incidents que impacten la disponibilitat TI

Quins són els tres tipus d'informes de disponibilitat que es poden generar?

Organització de Suport TI, Usuari final i Negoci

Quina és una bona indicació de fiabilitat per a l'usuari final?

Freqüència de fracàs

Quin és l'objectiu del procés de Gestió del Catàleg de Serveis?

Assegurar que es manté el catàleg de serveis complet, actualitzat i accessible

Què implica la Gestió del Nivell de Servei o SLM (Service Level Management)?

Definir els serveis, acordar els nivells de serveis i desenvolupar els SLA

Quina és la relació entre l'empresa i els proveïdors de tercers en el disseny de serveis?

Cal una bona relació per poder desenvolupar dissenys de qualitat que satisfacin les necessitats de l'usuari final

Què implica la Gestió de Nivells de Servei en el marc de la prestació de serveis ITIL?

Negociar, acordar, documentar i mantenir els objectius de qualitat del servei

Què és la Gestió de la Continuïtat del Servei?

Un procés que elabora plans de contingència davant de desastres de diferent magnitud

Quins són els riscos que ha d'avaluar la ITSCM?

Riscos relacionats amb desastres naturals i altres forces de causa més gran

Quina és la definició d'un desastre segons el Business Continuity Institute?

Un esdeveniment sobtat i no planificat que causa greus danys a una organització

Quins són els problemes que poden sorgir en implantar el procés de Gestió de la Disponibilitat?

Manca de coordinació i gestió global de la disponibilitat

Què inclou l'Acord de Nivell de Servei (SLA) en la gestió de nivells de servei d'acord amb ITIL?

La durada del contracte

Què és la Gestió de la Capacitat en la gestió de serveis d'acord amb ITIL?

El procés responsable d'assegurar que l'organització tingui els recursos per poder proporcionar els serveis amb el nivell de qualitat acordat

Quines són les conseqüències si no s'assoleixen els nivells de servei acordats en un SLA?

Penalitzacions econòmiques per part del proveïdor

Quins són els desafiaments més comuns relacionats amb la gestió de la capacitat segons un article de Forbes?

El repte de la comunicació

Quina és la principal responsabilitat de la Gestió de la Disponibilitat?

Garantir la disponibilitat dels serveis IT acordada amb els clients mitjançant el desplegament mitjans, mètodes i tècniques adequades

Quins són els tres pilars bàsics de la disponibilitat d'un servei IT?

Disponibilitat, reconeixement i millora

Què és la resiliència d'un servei IT?

La capacitat d'un servei IT per funcionar correctament malgrat el comportament incorrecte d'un o més subsistemes

Quines són les condicions contractuals rellevants amb proveïdors externs que es tenen en compte en la gestió de la disponibilitat?

La disponibilitat dels serveis IT, el temps de resposta i la funcionalitat desitjada

Què són les 4 dimensions de la gestió de serveis segons ITIL® 4?

Experiència del client, fluxos de valor, tecnologia i organització

Què és el Service Design Package (SDP) d'acord amb ITIL® v3?

Un paquet de disseny de serveis que inclou tota la documentació d'un servei de TI

Quins són els 4 pilars del disseny de serveis segons ITIL® v3?

Gent, productes, socis i processos

Què és la Gestió de Nivells de Servei (SLM)?

Un procés que planifica, implementa, monitoritza i revisa els acords de nivell de servei per garantir que els serveis TI satisfacin les necessitats del client

Què inclou l'Acord de Nivell de Servei (SLA)?

Informació sobre el servei ofert, la durada del contracte, el temps del servei, el temps de reacció i les conseqüències de no assolir els nivells de servei acordats

Què és la Gestió de la Capacitat?

Un procés que garanteix que els serveis TI es veuen recolzats per una capacitat de procés i emmagatzematge suficient

Quines són les responsabilitats de la Gestió de la Capacitat?

Totes les anteriors

Quina és la definició de Temps Mitjà entre Fallades (MTBF) en la Gestió de la Disponibilitat?

El temps mitjà que passa entre el moment en què es detecta una fallada i el moment en què es repara el component afectat

Quin és l'objectiu de la Gestió de la Disponibilitat segons el text?

Millorar la satisfacció del client i reconèixer que la disponibilitat és el principal lliurament de les TIC

Quin és el significat de l'acrònim MTRS en la Gestió de la Disponibilitat?

Temps Mitjà de Parada

Quines són les mètriques clau per avaluar la disponibilitat dels serveis TI segons el text?

MTBF, MTBSI i MTRS

Què és la gestió de la continuïtat empresarial (BCM)?

Un procés que involucra ITSCM i altres processos de mitigació de riscos per prevenir i recuperar incidents de TI

Què és l'Anàlisi d'impacte empresarial (BIA) en la gestió de la continuïtat empresarial?

Un procés que identifica els possibles impactes operacionals i financers d'un desastre de TI al negoci

Què ha d'incloure el pla de contingència en la gestió de la continuïtat empresarial?

El cronograma de la resposta i les responsabilitats clau

Què és la gestió proactiva de la disponibilitat?

La gestió proactiva consisteix en la producció de recomanacions i plans per a serveis nous i modificats

Què és la disponibilitat en la gestió de serveis d'acord amb ITIL?

El temps durant el qual un servei IT és capaç de proporcionar la funcionalitat esperada, al llarg d'un cert període, en circumstàncies preestablertes

Què és la fiabilitat en la gestió de serveis d'acord amb ITIL?

La capacitat d'un servei IT per funcionar correctament malgrat el comportament incorrecte d'un o més subsistemes

Què és la resiliència en la gestió de serveis d'acord amb ITIL?

La indicació de la facilitat de manteniment del servei IT (preventiu, correctiu)

Quin és l'objectiu del procés de Gestió del Catàleg de Serveis?

Assegurar que es manté el catàleg de serveis complet, actualitzat i accessible

Què és la gestió del nivell de servei o SLM (Service Level Management) en la gestió de serveis d'acord amb ITIL?

Un component fonamental que proporciona un marc per acordar els nivells de serveis

Quina és la relació entre l'empresa i els proveïdors de tercers en el disseny de serveis?

Els proveïdors de tercers s'han tornat fonamentals en el panorama actual de la prestació de serveis

Què inclou la descripció funcional d'un servei de TI en la gestió del catàleg de serveis?

La configuració o prestacions més comunes del servei de TI

Quina és la definició d'un desastre segons el Business Continuity Institute?

Un esdeveniment sobtat i no planificat que causa danys greus o pèrdues importants a una organització.

Quin és el principal objectiu de la Gestió de la Continuïtat del Servei?

Prevenir la interrupció dels serveis a causa de desastres naturals o altres forces de causa major.

Què són els mètodes d'informació de disponibilitat de l'usuari final en la Gestió de la Disponibilitat?

Mètodes per mesurar el temps d'inactivitat dels usuaris finals dels serveis TI.

Quins són els problemes que poden sorgir en implantar el procés de Gestió de la Disponibilitat?

Tots els anteriors.

Què implica la Gestió de la Disponibilitat en el marc de la prestació de serveis TI?

Reduir la freqüència i durada dels incidents que impacten la disponibilitat TI

Quines són les activitats que inclou la planificació en el marc de la Gestió de la Disponibilitat?

Determinar els requeriments de disponibilitat, dissenyar sistemes amb alta disponibilitat i seguretat d'accés a àrees i elements del servei

Quins són els tres tipus d'informes de disponibilitat que es poden generar en la Gestió de la Disponibilitat?

Organització de Suport TI, Usuari final i Negoci

Quines són les mètriques clàssiques que es poden utilitzar per avaluar la disponibilitat dels serveis TI?

% Disponibilitat, % Indisponibilitat, durada de la indisponibilitat en hores i freqüència de fracàs

"Quiz sobre Gestió de la disponibilitat en IT" - Aquesta prova posa a prova els coneixements dels participants sobre la gestió de la disponibilitat en tecnologies de la informació, incloent mètodes d'informació de disponibilitat de l'usuari final i l'impacte de la pèrdua de temps d'inactivitat en transaccions comercials. Ideal per a professionals d'

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser