Factors Influencing Photosynthesis Intensity

EquitableDogwood avatar
EquitableDogwood
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Care dintre următorii factori nu exercită o influență semnificativă asupra intensității fotosintezei?

Concentrația de azot din sol

La ce oră din zi atinge fotosinteza intensitatea maximă?

În jurul prânzului

Ce temperatură optimă are fotosinteza pentru majoritatea plantelor?

25-35°C

Ce se întâmplă cu fotosinteza când temperatura depășește 40°C?

Scade în intensitate

Care dintre următoarele plante pot realiza fotosinteză și la temperaturi ușor negative?

Plantele cu frunze verzi iarna, cum sunt conifere sau grâul de toamnă

La ce valoare a luminozității (în lucși) ajunge intensitatea luminii în miezul zilelor de vară?

100 000 lucși

Ce se întâmplă cu fotosinteza atunci când lumina devine prea intensă?

Se oprește complet

La ce temperatură se oprește complet fotosinteza?

La 45-52°C

Care dintre următorii factori poate limita procesul de fotosinteză dacă concentrația sau intensitatea lui este prea mare sau prea mică?

Lumina

De ce este importantă cunoașterea valorilor optime ale factorilor care influențează fotosinteza?

Pentru a îmbunătăți producția în agricultură, pomicultură și alte domenii

Study Notes

Factorii externi care influențează fotosinteza

  • Lumina, temperatura, cantitatea de apă din sol și concentratia dioxidului de carbon din aer sunt factorii externi care exercită cea mai mare influență asupra intensității fotosintezei
  • Fiecare dintre acești factori poate limita procesul de fotosinteză atunci când concentrația sau intensitatea lor este prea mare sau prea mică pentru nevoile plantelor

Influența luminii asupra fotosintezei

  • Lumina este unul dintre factorii care determină procesul de fotosinteză
  • Fotosinteza începe dimineața devreme și crește în intensitate către prânz, atingând o luminozitate de 100 000 de lucși în miezul zilei de vară
  • Procesul de fotosinteză scade după-amiaza și încetează noaptea
  • O lumină prea intensă poate scădea și opri fotosinteza

Influența temperaturii asupra fotosintezei

  • La majoritatea plantelor, fotosinteza începe la temperatura de 0°C și crește până la 25-35°C
  • Plantele care au frunze verzi și iarna, de exemplu coniferele și grâul de toamnă, pot realiza fotosinteză și la temperaturi ușor negative
  • Peste 40°C fotosinteza scade în intensitate, iar la 45-52°C încetează complet

Learn about the external factors that have the greatest influence on the intensity of photosynthesis, such as light, temperature, water quantity in the soil, and carbon dioxide concentration in the air. Understanding the optimal values of these factors is crucial for agriculture, horticulture, and other fields of activity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Are You a Photosynthesis Pro?
3 questions
Photosynthesis Quiz
5 questions

Photosynthesis Quiz

SpotlessEnlightenment avatar
SpotlessEnlightenment
Photosynthesis Process Quiz
5 questions
Photosynthesis Process
18 questions

Photosynthesis Process

IntriguingGorgon avatar
IntriguingGorgon
Use Quizgecko on...
Browser
Browser